Onderwijshuisvesting

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen.

MODELVERORDENING ONDERWIJSHUISVESTING AANGEPAST

Over onderdelen van de Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs was onduidelijkheid over de interpretatie van sommige bepalingen. Op basis van het advies van de klankbordgroep heeft de VNG de modelverordening aangepast. Eind 2018 is de modelverordening ingrijpend aangepast. 

VNG TOEKOMSTVISIE

Gemeenten en schoolbesturen willen samen optrekken. Samen staan we voor de opgave schoolgebouwen te verduurzamen, in te spelen op de daling van het leerlingenaantal en in te spelen op de verbinding met het sociaal domein.