Onderwijshuisvesting

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen. Begin 2017 deed de VNG een oproep aan gemeenten en schoolbesturen over hun ervaringen met de normbedragen onderwijshuisvesting. Naar aanleiding van de resultaten en eerdere signalen onderzoekt de VNG de mogelijkheden om de normbedragen te variëren en actueel te houden.

VNG toekomstvisie

Gemeenten en schoolbesturen willen samen optrekken. Samen staan we voor de opgave schoolgebouwen te verduurzamen, in te spelen op de daling van het leerlingenaantal en in te spelen op de verbinding met het sociaal domein.

Modelverordening onderwijshuisvesting aangepast

Over onderdelen van de Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs was onduidelijkheid over de interpretatie van sommige bepalingen. Op basis van het advies van de klankbordgroep heeft de VNG de modelverordening aangepast. Uitgangspunt was om alleen de nu noodzakelijke wijzigingen door te voeren. Een ingrijpender herziening is voorzien in de loop van 2018.

Waar kunt u terecht met uw vragen?

  • VNG beantwoordt de politiek-bestuurlijke vragen