Nieuws
In haar speech op de Extra ALV ging VNG-voorzitter Sharon Dijksma in op de zoektocht naar de balans tussen taken en middelen en de samenwerking met de rijksoverheid. Ook uitte ze haar zorgen over de uitvoerbaarheid van het hoofdlijnenakkoord, met name over asielopvang en het intrekken van de Spreidingswet.
De Staatscommissie demografische ontwikkelingen stelt een gematigde groei voor van de bevolking via beheerste immigratie. Dit lijkt een verstandige keuze om de effecten van vergrijzing op te vangen. In een position paper stellen we onder andere voor om werk te maken van onbenut arbeidspotentieel.
Gemeenten worden geconfronteerd met hogere aantallen inburgeraars dan bij de invoering van de inburgeringswet (Wi2021) werd verwacht. Het rijk komt gemeenten niet tegemoet in de extra kosten die ze nu maken, ondanks eerdere afspraken.
De VNG en Divosa steunen de voorgenomen wijzigingen in de Participatiewet. Gemeenten kunnen daardoor structureel maatwerk bieden in het financieel ontzorgen van statushouders. Wel vragen beide organisaties nog aandacht voor de uitvoering van deze wijziging.
Het voorstel om in de Wet inburgering 2021 het begrip 'gehuisvest' uit te breiden met 'of dient te worden' heeft impact op gemeenten. Door deze aanpassing start de verantwoordelijkheid op het moment dat het COA de statushouder koppelt aan een gemeente in plaats van op het moment van huisvesten.
Op basis van de uitspraak van de Raad van State heeft staatssecretaris Van der Burg besloten de beëindiging van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor derdelanders op te schorten tot er een uitspraak is van het Europees hof. Dit geeft gemeenten en derdelanders voorlopig duidelijkheid.
Het ministerie van JenV heeft 24 april gereageerd op onze vragen over spoedopvang voor asielzoekers. De beantwoording is een eerste stap in het verschaffen van duidelijkheid voor gemeenten, maar de VNG constateert dat er nog steeds veel vragen zijn.
Gisteren riep het kabinet gemeenten wederom op met spoed opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. De laatste jaren vroeg het kabinet regelmatig om acuut plekken te leveren voor diverse doelgroepen. De nu voorgestelde aanpak roept vragen op over de urgentie, verantwoordelijkheidsheidsverdeling en kaders.
Staatssecretaris Van der Burg geeft aan dat gemeenten door mogen gaan met het uitzetten van derdelanders die geen voorlopige voorziening of ander rechtsmiddel hebben. In zijn brief staat ook dat de eerdere uitzettingen rechtmatig zijn geweest.