De VNG blijft zich inzetten voor een samenhangend beleid in de asielketen dat uitvoerbaar is voor gemeenten. Ook moet de VNG met het nieuwe kabinet in gesprek om arbeidsparticipatie bij asielzoekers te stimuleren en regie te nemen op het nieuwkomersonderwijs. Dat is vandaag besloten tijdens de ALV. 

Forse implicaties voor gemeenten

De uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, lef en trots’ kan behoorlijke implicaties hebben voor het gemeentelijk beleid ten aanzien van asielopvang tot en met integratie. Het bestuur toetste daarom haar inzet op dit thema middels de resolutie ‘Samenhangend beleid in de asielketen dat uitvoerbaar is voor gemeenten (pdf, 164 kB)' bij de leden. Dit is een bekrachtiging van de eerdere ingezette koers, zoals verwoord in een eerder aangenomen resolutie ‘Uit de opvangcrisis komen en blijven (pdf, 162 kB)’

Met deze aangenomen resolutie gaat de VNG erop inzetten dat: 

  1. negatieve consequenties van nationale keuzes inzake asielbeleid niet mogen worden afgewenteld op gemeenten, 
  2. áls de Spreidingswet wordt ingetrokken dat pas te doen als de asielketen op orde is met voldoende (langdurig perspectief op) doorstroom en uitstroom en 
  3. gemeenten de huisvestingsopgave voor statushouders mogen blijven invullen op een manier die past binnen het lokale huisvestingsbeleid. 

Moties Kampen en Gouda

Ook zijn er twee moties aangenomen. De eerste motie, ingediend door de gemeente Kampen, roept op om met het nieuwe kabinet in gesprek te gaan om asielzoekers naar betaald werk te stimuleren. Deze motie is een steun in de rug voor de huidige VNG-inzet op de arbeidsparticipatie van asielzoekers. 

De tweede motie, ingediend door de gemeente Gouda, roept op om met de verantwoordelijke ministeries in gesprek te gaan en zorg te dragen voor meer (boven)regionale regie op het vraagstuk van nieuwkomersonderwijs en hierbij met concrete oplossingen te komen op de financiële en inhoudelijke knelpunten om de groei van thuiszitters, vroegtijdige schoolverlaters en het ‘verdwijnen’ van alleenstaande minderjarige vluchtelingen te voorkomen. Ook deze motie onderstreept de eerder ingezette lobby voor een eenvoudige, toereikende en integrale regeling voor het nieuwkomersonderwijs. 

Motie inburgering aangehouden

De eerder ingediende motie door de gemeente Almere en Tilburg genaamd ‘Een uitvoerbaar en betaalbaar inburgeringsstelsel, anders niet acceptabel voor gemeenten deel II’ is aangehouden. Recent heeft de VNG er bij de minister van SZW op aangedrongen dat er aanvullende middelen voor de uitvoeringskosten nodig zijn vanwege de actuele situatie met hogere aantallen inburgeraars. Hierop is vooralsnog negatief gereageerd, waardoor de VNG voornemens is om zich hierop te blijven inzetten.