Nieuws
Het kabinet trekt de komende drie jaar € 37,5 miljoen uit om statushouders aan het werk te helpen. Daarvan is € 12,25 miljoen bedoeld voor het aanstellen van zogenoemde regionale verbinders binnen de arbeidsmarktregio’s.
Uitspraken in rechtszaken over de beëindiging van de opvang van zogenoemde derdelanders uit Oekraïne leiden bij gemeenten tot onrust en onzekerheid over de verdere uitvoering. De VNG vraagt het ministerie van JenV om uiterlijk vrijdagochtend 1 september duidelijkheid te bieden.
Het vinden van passende woningen voor aandachtsgroepen is een grote uitdaging. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarom voor gemeenten een overzicht gemaakt van alle mogelijkheden, ondersteuning en regelingen voor de huisvesting van aandachtsgroepen.
Er is nog steeds veel onduidelijkheid bij gemeenten over de aanpak derdelanders. De opvang voor deze groep niet-Oekraïners eindigt op 4 september 2023. Net als in maart dit jaar ontbreekt het aan een duidelijk proces. In een brief aan het rijk roept de VNG op om antwoord te geven op de vragen van gemeenten.
Om statushouders sneller te laten integreren wil het kabinet hun sneller naar een baan begeleiden. Hiervoor stelt zij de komende 3 jaar € 37,5 miljoen beschikbaar. De VNG vindt dit een mooie stap, maar onvoldoende om daadwerkelijk een verschil te kunnen maken.
Gemeenten hebben meer betrouwbare data nodig om het wetsvoorstel Regie op de volkshuisvesting te kunnen uitvoeren. Volgens dit voorstel moeten gemeenten aan de woonvraag van wettelijk bepaalde aandachtsgroepen voldoen. Daarnaast moet er een evenwichtige verdeling van deze woningzoekenden komen binnen regio’s.
Veel gemeenten doen al meer dan ze nu wettelijk verplicht zijn om urgente woningzoekenden voorrang te geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de VNG bij 59 gemeenten, naar aanleiding van het wetsvoorstel regie op de volkshuisvesting.
Het kabinet moet nu echt uitvoering geven aan de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen en de bestuurlijke afspraken van augustus 2022. Daarnaast is er een nationaal programma nodig totdat de Spreidingswet in werking is en moet het rijk gemeenten ruimte bieden af te wijken van rigide regelgeving.