Nieuws
Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 7,6% meer aan belasting aan de gemeente, provincie en het waterschap dan vorig jaar. Huurders zijn gemiddeld 7% meer kwijt. Dat blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten van COELO.
Enkele (toelichtingen bij) modelverordeningen zijn geactualiseerd. Het betreft de lijkbezorgingsrechten, leges, toeristenbelasting, parkeerbelastingen en riool- en waterzorgheffing. Ook de Model Leidraad invordering gemeentelijke belastingen en de Algemene toelichting zijn gewijzigd.
De VNG heeft de Model Verordeningen toeristenbelasting en leges (met toelichtingen) en de Model Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gewijzigd. Ook hebben we de toelichting bij de Model Verordening en forensenbelasting en parkeerbelastingen geactualiseerd.
In 2023 betalen toeristen gemiddeld 11,7% meer aan toeristenbelasting dan in 2022. Net als vorig jaar heft 89% van de gemeenten een toeristenbelasting. De hondenbelasting daalt juist, met bijna 15%. Maar liefst 17% van de gemeenten die in 2022 nog hondenbelasting hief, schaft deze belasting nu af.
De VNG ontvangt de laatste tijd regelmatig vragen van gemeenten over de toepassing van de baatbelasting voor de verduurzaming van woningen. De huidige baatbelasting is echter geen geschikt instrument om verduurzaming van woningen in particulier bezit te financieren.
De VNG heeft de Model Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gewijzigd. Ook hebben we de maximumtarieven voor 2023 en actuele jurisprudentie verwerkt in de toelichtingen bij de modelverordeningen Leges, Parkeerbelastingen en Precariobelasting en in de algemene toelichting gemeentelijke belastingen.
De vergoedingen die waterbedrijven in rekening kunnen brengen voor bewerkte gegevens over de hoeveelheid toegevoerd water voor de rioolheffing zijn gecorrigeerd voor de inflatie. Dat leidt tot een verhoging van 19,68% met ingang van 1 januari 2023. Het betreft de driejaarlijkse indexering van de vergoedingen.
De vrijstelling voor zorginstellingen in de Verordening Toeristenbelasting moet aangepast worden, omdat de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) is gewijzigd. Hierdoor klopt een verwijzing uit de modelverordening niet meer.
De gemeentelijke woonlasten stegen deze raadsperiode (2018 - 2022) meer dan 4% per jaar; de ozb gemiddeld 3,7%, de afvalstoffenheffing 6,2% en de rioolheffing 1,8%. Dat blijkt uit cijfers van COELO, die de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten onderzocht sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen.