Nieuws
Hoe kan regionale samenwerking bijdragen aan toekomstgericht werken in gemeenten? Daarover ging de kennisbijeenkomst van de Werkgroep Toekomstgerichte Gemeenten op 16 mei. De inzichten zijn samengevat in een artikel.
Met de handreiking 'Privaatrechtelijke samenwerking door decentrale overheden' biedt BZK een praktisch kader voor de democratische controle op privaatrechtelijke samenwerkingen. Het doel is decentrale volksvertegenwoordigers meer grip te geven op uiteenlopende vormen van privaatrechtelijke samenwerking.
Op 1 juli 2022 trad een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking. De wijziging heeft tot doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. De kaderstellende en controlerende rollen die gemeenteraden hierbij hebben, worden daartoe versterkt.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde tips voor de gemeenteraad over het controleren van de inzet van technologie, ook bij de deelname aan samenwerkingsverbanden. Het gaat om aanvullingen op de handreiking ‘Gemeenten en privacy: wat kunt u als raadslid doen?’
Alle ontwikkelingen, knelpunten en oplossingsrichtingen rond het vraagstuk van regionale bekostiging zijn in een nieuw rapport in kaart gebracht.
Vanaf 1 oktober moeten provincies de plannen bij elkaar gaan brengen voor de ruimtelijke inpassing van opgaven zoals de energietransitie, woningbouw en transitie in het landelijk gebied. Dit moet gebiedsgericht gebeuren. De VNG, IPO en UvW werken daarom samen aan een handreiking met succesfactoren hiervoor.
Een forse meerderheid van de raadsleden vindt gemeenschappelijke regelingen een bedreiging voor de lokale democratie. Raadsleden zien zichzelf vooral als controleur van gemeenschappelijke regelingen. Bovendien is het overgrote deel ontevreden over de mogelijkheden om regionale besluitvorming te beïnvloeden.
'Hoe beïnvloed je als raadslid het werk van een gemeenschappelijke regeling?' De gemeente Dordrecht maakte een video over die vraag. De video geeft raadsleden tips hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op een gemeenschappelijke regeling.
De gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) versterkt de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden. De participatiemogelijkheden van burgers en belanghebbenden bij de besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen worden vergroot.
De afgelopen 2 jaar ondersteunden de VNG en het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) 3 regio’s die bezig zijn de regionale samenwerking zorg en veiligheid te versterken. Daar is nu een concrete regionale bestuurlijke en ambtelijke samenwerkingsstructuur opgezet.