Alle ontwikkelingen, knelpunten en oplossingsrichtingen rond het vraagstuk van regionale bekostiging zijn in een nieuw rapport in kaart gebracht.

Feest van herkenning

Onderzoeksbureau BDO voerde het onderzoek uit in opdracht van de VNG. Voor mensen uit de gemeentelijke samenwerkingspraktijk zal het rapport een ‘feest’ van herkenning zijn. De toename van het aantal specifieke uitkeringen of de ingewikkeldheden rondom gemeenschappelijke regelingen komen ook in dit rapport weer helder naar voren.

Belangrijkste aanbevelingen

Op alle knelpunten zijn ook mogelijke oplossingsrichtingen bedacht. Zowel voor rijk als gemeenten zijn de aanbevelingen goed op te pakken in de praktijk of bij de vormgeving van nieuwe stelsels of instrumenten. Belangrijkste aanbevelingen om concreet aan de slag te gaan zijn:

  • Benut de mogelijkheden van het huidige uitkeringsstelsel om de verantwoordingsdruk te verminderen.
  • Stop met financiering van maatschappelijke opgaven via versnipperde fondsen en potjes.
  • Vraag je als gemeente af of extra geld met extra voorwaarden vanuit het rijk bijdraagt aan het behalen van je eigen doelen.
  • Stel een integraal overzicht op van overheidsinvesteringen (van rijk, gemeenten, provincies en waterschappen gezamenlijk) en ga op basis daarvan het gesprek aan over cofinanciering en het combineren van opgaven in investeringen

Toelichting rapport Congres Gemeentefinanciën

De aanbevelingen zijn voor de VNG een aansporing om door te gaan op de ingezette koers en te blijven pleiten voor minder regeldruk en minder verkokering vanuit het rijk. Tijdens het Congres Gemeentefinanciën op 28 november zal BDO het rapport toelichten in één van de deelsessies.