Woonfraude kent diverse vormen en vindt zijn oorsprong in een verschil van feitelijke bewoning op een adres ten opzichte van de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). In opmaat naar het Rondetafelgesprek van 13 maart heeft de VNG een position paper Woonfraude uitgebracht.
De maatregelen die de minister voorstelt voor verbetering van de huurmarkt geven gemeenten geen substantiële extra ruimte voor effectief lokaal woningmarktbeleid. Dat schrijft VNG in een brief aan de Tweede Kamer in de aanloopt naar een algemeen overleg over de staat van de woningmarkt op 6 maart.
Gemeenten willen meer woningen bouwen maar doen dat niet zelf. Projectontwikkelaars en woningcorporaties zijn daarvoor de aangewezen partners. Wat moet u doen om woningbouw te realiseren? Daarover spraken gemeentebestuurders met specialisten tijdens de deelsessie 'Bouwen, bouwen, bouwen'.
De Woningwet wet kent te stringente landelijke regels met te weinig mogelijkheden om lokaal maatwerk te leveren, en maatschappelijke opgaven komen in de knel. Dit stelt de commissie-van Bochove, die in opdracht van Aedes een evaluatie van de Woningwet uitvoerde. De VNG heeft eerder hetzelfde vastgesteld.
RIGO heeft in opdracht van Aedes onderzoek gedaan naar de instroom van kwetsbare groepen en de ontwikkeling van de leefbaarheid in het corporatiebezit. Achterstandswijken gaan achteruit, maar het zijn er wel minder. Hoe komt dat? En wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen, ook voor gemeenten?
Het onderdeel Ruimte en Wonen van de begroting van Binnenlandse Zaken staat 12 november geagendeerd. De VNG vraagt aandacht voor zes punten.
Veel gemeenten willen investeren in middenhuur. Het wetsvoorstel voorziet in een goede procedure. Aanvullend willen gemeenten meer mogelijkheden om te sturen op prijs, kwaliteit, indexering van de huurprijs en de wens dat de woning tenminste 15 jaar als middenhuurwoning blijft bestaan.
Gisteren stond tijdens een Kamerdebat het Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid centraal. Minister Ollongren (BZK) liet weten dat zeer binnenkort een overleg staat gepland met een aantal gemeenten. De minister wil gemeenten helpen die te maken hebben met acties en protesten.
In de afgelopen drie maanden is de bezetting van asielopvang toegenomen. Dit is een trendbreuk ten opzichte van de afgelopen twee jaar waarin een krimp van de bezetting bij het COA zichtbaar was.
Het Waarborgfonds Sociale woningbouw (WSW) heeft berekend dat de woningcorporaties onvoldoende financiële middelen hebben om hun sociale huurwoningen tot 2030 te renoveren tot gemiddeld energielabel A. Het onderzoek toont ook aan dat corporaties niet extra kunnen investeren in nieuwbouw.