Het wetsvoorstel Wet versterking regie op de volkshuisvesting stelt voor om de huidige woningmarktregio’s te veranderen. De VNG heeft hierop negatief gereageerd, omdat hiermee de afstand tussen woningcorporaties en het lokaal bestuur nog groter wordt. We zetten de gevolgen per corporatie op een rij.

Voorstel in Regiewet vergroot afstand tussen gemeenten en corporaties

Woningcorporaties hebben op dit moment 1 woningmarktregio waarin zij volledig werkzaam mogen zijn. De bedoeling van de woningmarktregio’s is dat de schaal van een corporatie gelijk is aan de schaal van de regionale woningmarkt.

In het wetsvoorstel worden de voorgestelde regio’s vervangen door hele provincie(s). In geval van een ontheffing, wordt deze permanent en gaat ook de hele provincie van de ontheffingsgemeente tot het werkgebied behoren.

Dit zet de deur open tot een verdergaande schaalvergroting van corporaties, omdat bij voorgenomen fusies van corporaties de ligging in 1 woningmarktregio een van de beoordelingscriteria is. Wij vinden dat veel corporaties nu al te ver af staan van het lokaal bestuur, waardoor gemeenten te weinig sturing kunnen geven aan de werkzaamheden van corporaties.

VNG stelt voor aansluiting te zoeken bij woondealregio’s

De VNG stelt voor om de bestaande woningmarktregio’s te behouden. Of – beter nog – om aansluiting te zoeken bij de woondealregio’s. Want daarin worden nu zaken gedaan tussen rijk, provincies en gemeenten. Lees onze reactie op de consultatieversie (pdf, 315 kB) en de petitie aan de Raad van State (pdf, 154 kB).

Bezwaren Raad van State en Autoriteit Woningcorporaties

In zijn advies geeft de Raad van State aan: ‘Het is de Afdeling niet duidelijk hoe, ondanks het verruimen van het werkgebied van woningcorporaties naar een of meer provinciegrenzen, een sterke lokale binding wordt gewaarborgd en of deze waarborgen in regelgeving worden vastgelegd.’ Ook de Autoriteit Woningcorporaties heeft aangegeven dat de opschaling risico’s met zich meebrengt en vraagt aandacht voor de ongewenste schaalvergroting en het borgen van de lokale binding.

Zo pakt het wetsvoorstel uit in de praktijk

We hebben de consequenties op een rij gezet. Daaruit blijkt dat voor 84% van de corporaties de regio groter wordt. Dit resulteert erin dat 58% van de corporaties in 1 provincie actief mag zijn en de rest in 2, 3 of zelfs 4 provincies.

Voor 20 corporaties, verspreid over het land, hebben wij op een kaart aangegeven hoe de woningmarktregio er nu uitziet, welke ontheffingen zijn verleend en wat er gebeurt als het wetsvoorstel realiteit wordt. 

Zie de uitgeschreven tekst

Zie de uitgeschreven tekst