De VNG pleit er bij de Kamercommissie BZK voor dat de wet Betaalbare huur zo snel mogelijk naar de Tweede en Eerste Kamer wordt gestuurd. Daarnaast wil de VNG dat de vennootschapsbelasting voor gemeentelijke grondbedrijven wordt afgeschaft. En gemeenten en corporaties hebben meer zekerheid nodig.

Lees onze inbreng voor het debat Staat van de Volkshuisvesting op 31 januari (pdf, 112 kB)

Besluitvorming over Wet betaalbare huur

We dringen erop aan dat het wetsvoorstel betaalbare huur zo snel mogelijk aan de Kamers wordt voorgelegd voor besluitvorming. Alle belanghebbenden hebben duidelijkheid nodig. In ons position paper (pdf, 307 kB) zetten we uiteen waarom de wet moet worden aangenomen. 

Meer zekerheid voor corporaties en gemeenten 

We maken ons zorgen over de ontwikkeling van investeringen door corporaties op lange termijn. Minister De Jonge wil solidariteit tussen de corporaties meenemen bij de herijking van de Nationale Prestatieafspraken dit jaar. Maar dat is onvoldoende. Corporaties en gemeenten hebben meer zekerheid nodig om nu plannen te kunnen maken om te verduurzamen, woningen te bouwen en deze ook betaalbaar te houden.

Geen vennootschapsbelasting voor gemeentelijke grondbedrijven

We vragen om een vrijstelling van de vennootschapsbelasting (vpb) voor gemeentelijke grondexploitaties. Gemeenten hebben met grond een maatschappelijke doelstelling en geen winstoogmerk. Het voelt onlogisch dat overheden subsidies nodig hebben om bijvoorbeeld woningbouw mogelijk te maken, maar tegelijk soms vele miljoenen vpb moeten afdragen. Daarnaast is de administratie voor de vpb complex. De ambtelijke capaciteit die hiervoor nodig is, kan niet worden ingezet om de woningnood op te lossen.