De meicirculaire 2022 is op 1 juni gepubliceerd. Zoals verwacht bevat deze informatie over de compensatie vanuit het rijk voor de invoeringskosten Omgevingswet (OW) en Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb).
Tijdens de plenaire vergadering van de Tweede Kamer op dinsdag 12 april is gestemd over de moties die zijn ingediend tijdens het tweeminutendebat dat plaatsvond op 5 april. Een van de moties die is aangenomen is het instemmen met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023.
De datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet is vastgesteld op 1 januari 2023. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, IPO, UvW en de VNG hebben in gezamenlijkheid voor deze datum gekozen.
Wij informeren u elke maand over de stand van zaken van het werkend stelsel Omgevingswet. De maandelijkse update van januari is samengevoegd met de update van december. In deze update informeren wij u onder anderen over de nieuwe inwerkingtredingsdatum en over de werkboeken aansluiten, inregelen en beproeven.
De VNG, IPO en Unie van Waterschappen hebben in het bestuurlijk overleg met minister Hugo de Jonge op 27 januari de aandachtspunten genoemd die van invloed zijn op invoering van de Omgevingswet. Op basis van de nu beschikbare informatie heeft de minister besloten om de datum van 1 juli 2022 los te laten.
Wij informeren u elke maand over de stand van zaken van het werkend stelsel Omgevingswet. In de maandelijkse update van november informeren wij u onder andere over de nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op de oefenomgeving en de ontwikkeling van een prototype van een extra viewer.
Participatie en de Omgevingstafel, 2 welbekende begrippen in de Omgevingswet. Maar hoe verhouden zij zich tot elkaar? En hoe werken ze op elkaar in? Deze handreiking gaat hier verder op in aan de hand van voorbeelden en tips.
Wij informeren u elke maand over de stand van zaken van het werkend stelsel Omgevingswet. In de maandelijkse update van oktober informeren wij u onder anderen over de status van de digitale functionaliteiten die minimaal noodzakelijk zijn bij inwerkingtreding.