In de VNG-ledenbrief over de Omgevingswet staat wat de beweegredenen zijn geweest om te komen tot een nieuwe datum voor invoering van de wet op 1 januari 2023. 

Daarnaast is in de brief informatie te vinden over het traject tot inwerkingtreding, de beschikbare tijd voor de bevoegde gezagen om te oefenen en in te regelen, de financiële compensatie voor de kosten van de invoering van de Omgevingswet en de plannen voor het inrichten van een serviceketen. 

Meer informatie