De meicirculaire 2022 is op 1 juni gepubliceerd. Zoals verwacht bevat deze informatie over de compensatie vanuit het rijk voor de invoeringskosten Omgevingswet (OW) en Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb).

Voor de OW is dit € 150 miljoen, conform ons verzoek aan de minister in 2021, om alvast een jaarschijf van de invoeringskosten te compenseren, vooruitlopend op een afspraak over structurele budgetneutraliteit. Voor de Wkb is dit € 25 miljoen, conform de eerdere bestuurlijke afspraak om invoeringskosten ad € 35 miljoen te compenseren. € 10 miljoen daarvan is al eerder, in de decembercirculaire 2021, beschikbaar gesteld. Over compensatie in de komende jaren wordt ten aanzien van de Wkb een bedrag van € 10 miljoen per jaar aangegeven. Voor de OW zal daar in latere circulaires meer duidelijkheid komen.

De teksten over de OW en de Wkb vindt u in sectie 3.3.5 en 3.3.6, met de indicatieve bedragen per gemeente in de bijlagen 3.3.5 en 3.3.6.