De VNG heeft een notitie: ‘Nieuwe bevoegdheden bij de buitenplanse omgevingsplanactiviteit en participatie’ gepubliceerd. Bestuurders én ambtenaren van gemeenten kunnen deze notitie gebruiken om meer duidelijkheid te krijgen en geven over sturingsmogelijkheden bij de omgevingsvergunning en bij participatie. 

Download de notitie 'Nieuwe bevoegdheden bij de buitenplanse omgevingsplanactiviteit en participatie' (pdf)

De bevoegdheden die worden toegelicht in deze notitie zijn:
a. het bindend adviesrecht van de raad;
b. het aanwijzen van gevallen voor verplichte participatie;

c. de toepassing van de uitgebreide procedure door het college van B&W.

Omdat deze 3 bevoegdheden nauw samenhangen met de participatievereisten in de Omgevingswet, het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau en de mogelijkheid tot het stellen van beleidsregels over participatie, worden deze onderwerpen ook meegenomen.

Vragen
Heeft u vragen over de VNG Notitie ‘Nieuwe bevoegdheden bij de buitenplanse omgevingsplanactiviteit en participatie’? Stel ze via omgevingswet@vng.nl onder vermelding van ‘Notitie bevoegdheden BOPA en participatie’.