Nieuws
Het ministerie stelt de subsidieregeling School en Omgeving binnenkort weer open voor inschrijving. Hiermee kunnen scholen extra activiteiten voor leerlingen opzetten of uitbreiden om kansengelijkheid te bevorderen. De VNG steunt de regeling, maar zet wel een kanttekening bij de opzet van de regeling.
De nieuwe regeling 'Periodieke verstrekking systematische toezichtinformatie vve en lea' verplicht gemeenten om de minister jaarlijks informatie te verstrekken over de uitvoering van een aantal taken op het terrein van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet voorgezet onderwijs 2020 (WVO 2020).
De Onderwijsraad adviseert om factoren die de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs bepalen langdurig en in samenhang aan te pakken. Een gezamenlijke aanpak van het rijk, scholen, opleidingsinstituten en gemeenten is nodig om de neerwaartse trend rond taalbeheersing en rekenen om te buigen.
Met de Rijke Schooldag worden leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen door, naast het reguliere curriculum, extra activiteiten aan te bieden. Het ministerie van OCW heeft hiervoor onlangs het Voorloperstraject aangekondigd.
Om te zorgen dat alle kinderen gelijke kansen hebben om zich te ontwikkelen, bestaan voor- en vroegschoolse educatie. Peuters en kleuters met een mogelijke (taal)achterstand krijgen extra aandacht. Maar hoe wordt het gefinancierd? Wie houden er toezicht op de kwaliteit? En wat is uw rol als gemeente?
In de Staatscourant van 11 oktober 2021 is de regeling geplaatst voor de specifieke uitkering (SPUK) voor het gemeentelijk deel van de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).
De invoeringsdatum voor de uitbreiding van het VE-aanbod voor peuters met een VVE-indicatie blijft 1 augustus. Brancheorganisaties verzochten minister Slob om uitstel. Volgens de minister is dat niet nodig. Uit onderzoek blijkt dat aanbieders en gemeenten al goed op dreef zijn met de invoering.
Op woensdag 29 april debatteert de Tweede Kamer met ministers Van Engelshoven en Slob over onderwijs en corona. Voor het debat geeft de VNG 3 zaken mee die voor ons van belang zijn voor de toekomst.
Gemeenten worden gecompenseerd voor het doorbetalen van de ouderbijdrage voor voorschoolse educatie, een peuteraanbod en voor kinderen met een sociaal-medische indicatie (SMI). Het ministerie van OCW heeft in een brief aan de Tweede Kamer toegezegd dat gemeenten hiervoor extra middelen krijgen van het Rijk.