Nieuws
Het ministerie stelt de subsidieregeling School en Omgeving binnenkort weer open voor inschrijving. Hiermee kunnen scholen extra activiteiten voor leerlingen opzetten of uitbreiden om kansengelijkheid te bevorderen. De VNG steunt de regeling, maar zet wel een kanttekening bij de opzet van de regeling.
De nieuwe regeling 'Periodieke verstrekking systematische toezichtinformatie vve en lea' verplicht gemeenten om de minister jaarlijks informatie te verstrekken over de uitvoering van een aantal taken op het terrein van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet voorgezet onderwijs 2020 (WVO 2020).
De Onderwijsraad adviseert om factoren die de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs bepalen langdurig en in samenhang aan te pakken. Een gezamenlijke aanpak van het rijk, scholen, opleidingsinstituten en gemeenten is nodig om de neerwaartse trend rond taalbeheersing en rekenen om te buigen.
Met de Rijke Schooldag worden leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen door, naast het reguliere curriculum, extra activiteiten aan te bieden. Het ministerie van OCW heeft hiervoor onlangs het Voorloperstraject aangekondigd.
Om te zorgen dat alle kinderen gelijke kansen hebben om zich te ontwikkelen, bestaan voor- en vroegschoolse educatie. Peuters en kleuters met een mogelijke (taal)achterstand krijgen extra aandacht. Maar hoe wordt het gefinancierd? Wie houden er toezicht op de kwaliteit? En wat is uw rol als gemeente?