De invoeringsdatum voor de uitbreiding van het VE-aanbod voor peuters met een VVE-indicatie blijft 1 augustus. Brancheorganisaties verzochten minister Slob om uitstel. Volgens de minister is dat niet nodig. Uit onderzoek blijkt dat aanbieders en gemeenten al goed op dreef zijn met de invoering.
Op woensdag 29 april debatteert de Tweede Kamer met ministers Van Engelshoven en Slob over onderwijs en corona. Voor het debat geeft de VNG 3 zaken mee die voor ons van belang zijn voor de toekomst.
Gemeenten worden gecompenseerd voor het doorbetalen van de ouderbijdrage voor voorschoolse educatie, een peuteraanbod en voor kinderen met een sociaal-medische indicatie (SMI). Het ministerie van OCW heeft in een brief aan de Tweede Kamer toegezegd dat gemeenten hiervoor extra middelen krijgen van het Rijk.
In Nederland hebben naar schatting 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Laaggeletterdheid komt ook andere problemen zoals schulden, gezondheidsklachten, armoede of een slechte woonsituatie. De SER pleit in ‘Samen werken aan taal’ voor meer urgentie in het rijksbeleid.
Op 18 maart is de Kamerbrief ‘Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024’ verschenen. Er is in deze periode € 425 miljoen beschikbaar. Er komt een sterkere gemeentelijke regierol.
Opvang, onderwijs en jeugdhulp integreren in Integrale Kindcentra (IKC) om elk kind de beste ontwikkelkansen te geven. Een Kopgroep Wethouders voor Kindercentra maakt zich daar hard voor. Doet u ook mee?
Het taboe op niet goed kunnen lezen en schrijven wordt steeds kleiner, maar laaggeletterdheid blijft een weerbarstig probleem. Een grote uitdaging is om de mensen die Nederlands als moedertaal hebben te bereiken. Zij voelen schaamte en soms boosheid. Dat was één van de conclusies van de Dialoogdagen.
Achttien landelijke branche- en ouderorganisaties hebben de coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd opgericht. Ze gaan samen aan het werk voor een betere aansluiting tussen de drie domeinen. Het doel: zorg en onderwijs beter afstemmen op de individuele behoeften van kinderen.
Een nieuwe subsidieronde van Tel mee met Taal start op 1 augustus. De subsidie kan gebruikt worden om de taalvaardigheid van werknemers of ouders te verbeteren, of voor andere activiteiten gericht op de aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen en leesbevordering bij kinderen.
Op woensdag 16 mei is in de Tweede Kamer een AO over het onderwijskansenbeleid en het nieuwe verdeelmodel. Doel van dit model is dat alle gemeenten een effectief onderwijsachterstandenbeleid voeren. De VNG heeft al eerder gepleit voor een goede overgangsregeling.