Met de Rijke Schooldag worden leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen door, naast het reguliere curriculum, extra activiteiten aan te bieden. Het ministerie van OCW heeft hiervoor onlangs het Voorloperstraject aangekondigd.

Verschillende coalities van gemeenten, scholen, cultuurinstellingen, sportorganisaties, jongerenwerk, GGD, kinderopvang en andere partijen werken al aan zo’n Rijke Schooldag. Om van deze initiatieven te leren en ze samen verder te ontwikkelen en uit te breiden start het Voorloperstraject. Gemeenten steunen deze beweging en de extra financiële ondersteuning vanuit het rijk. 

Het Voorloperstraject

Bestaande lokale coalities (‘voorlopers’) kunnen hun belangstelling tonen voor de aangekondigde regeling. Zij worden vervolgens uitgenodigd voor de selectieprocedure (interview, portret per locatie, selectiecommissie). Het is de bedoeling dat uiteindelijk 45 voorlopers gedurende 3 jaar samen met de Gelijke Kansen Alliantie vanuit het ministerie van OCW hun programma intensiveren en door ontwikkelen. Na toelating worden hierover in een convenant afspraken gemaakt en vastgelegd. Naar verwachting kunnen de geselecteerde coalities in de zomer van 2022 middelen aanvragen. 

Structurele investering nodig

In eerdere overleggen heeft de VNG, naast steun voor de Rijke Schooldag, vragen gesteld bij de rolverdeling onderwijs-gemeenten, het structurele karakter van de regeling, de hoogte van het beschikbare budget en de verschillende uitvoeringsaspecten van de regeling. Van gemeenten en scholen krijgen we het signaal dat er grote behoefte is aan een structurele, meerjarige investering in onderwijskwaliteit en de samenwerking gemeente-onderwijs op thema’s zoals sport, cultuur, taalachterstanden, kinderarmoede etc. Het huidige coalitieakkoord voorziet in zo’n structurele investering. Het ministerie van OCW geeft aan dat de voorlopers worden gevraagd mee te denken over de structurele investering. 

Bestuurlijk overleg

De verwachting is dat er in mei nog een bestuurlijk overleg plaatsvindt met de minister van OCW en de scholenkoepels waarin bovengenoemde punten worden besproken.  

Meer informatie

Bekijk meer informatie over de Rijke Schooldag: