De Onderwijsraad adviseert om factoren die de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs bepalen langdurig en in samenhang aan te pakken. Een gezamenlijke aanpak van het rijk, scholen, opleidingsinstituten en gemeenten is nodig om de neerwaartse trend rond taalbeheersing en rekenen om te buigen.

De Onderwijsraad adviseert onder andere om taal en rekenen te verankeren in andere schoolvakken en te zorgen voor bekwame leraren in taal- en rekenonderwijs. 

Bekijk het advies van de Onderwijsraad

Maak vroeg- en voorschoolse educatie toegankelijk

Voor het kind de leerplichtige leeftijd bereikt kunnen we met initiatieven als boekstart en de gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid al een begin maken. Ook met de voorscholen dragen gemeenten bij aan een goede start van de schoolcarrière voor ieder kind al constateert de raad dat slechts een klein deel van de leerlingen met een (taal) achterstand in de voor én vroegschoolse leeftijd een aanbod van (relatief) hoge kwaliteit krijgt. Laten we snel werk maken van de route naar kinderopvang als een open basisvoorziening, zoals al bepleit in de winst van het sociaal domein (pdf, 1,2 MB).

Langjarig consistent beleid

Maar ook tijdens de schoolcarrière kan de gemeente in samenwerking met onderwijs en welzijnsvoorzieningen werken aan een breder aanbod voor kinderen in een talige omgeving. Wij voelen ons, samen met scholen en kinderopvangorganisaties verantwoordelijk om voor iedere jeugdige een goede start mogelijk te maken. Dat gebeurt al in bijvoorbeeld het programma School en Omgeving en in het Nationaal Programma Onderwijs. Maar zoals de raad ook adviseert; het is niet om de zoveel tijd een impuls maar langjarig, consistent beleid dat de doorslag kan geven.