Het ministerie stelt de subsidieregeling School en Omgeving binnenkort weer open voor inschrijving. Hiermee kunnen scholen extra activiteiten voor leerlingen opzetten of uitbreiden om kansengelijkheid te bevorderen. De VNG steunt de regeling, maar zet wel een kanttekening bij de opzet van de regeling.

Coalitie met gemeente

De regeling staat open tussen 28 augustus en 29 september 2023 en is bedoeld voor scholen met hoge onderwijsachterstandscore en scholen die binnen bestaande coalities al deelnemen aan het programma School en Omgeving. Om in aanmerking te komen voor toekenning, moeten scholen een lokale coalitie vormen met in ieder geval de gemeente. Scholen kunnen gemeenten hiervoor benaderen.

Rol gemeenten

De VNG steunt het streven naar een sterkere pedagogische basis (zie ook Een Sterke basis door krachtige samenwerking) en de intensivering van de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten die daarbij hoort. Eerdere versies van deze subsidieregeling zijn informeel met ons gedeeld. In reactie daarop hebben we aandacht gevraagd voor uitvoeringskwesties (timing, complexiteit) en structurele financiering.

Zo gaat het ministerie van OCW ervan uit dat de gemeente bijdraagt, zowel in diensten als in financiële middelen. Wij hebben daarbij aangetekend dat dit een volledig autonome bevoegdheid is van gemeenten en we hebben gewezen op het gebrek aan een solide meerjarig financieel perspectief voor gemeenten.

Programma School en Omgeving

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich thuis, op school en in hun buurt. Een aanzienlijk deel van de ontwikkeling vindt buiten school(tijd) plaats. Het programma School en Omgeving van het ministerie van OCW heeft als doel om scholen samen met hun gemeente(n) en lokale partijen leerlingen extra activiteiten aan te bieden, om kansengelijkheid te vergroten.

Hiervoor is samenwerking tussen de lokale partijen en betrokkenheid vanuit de gemeente van belang; de gemeente kan het onderwijsbeleid, sportbeleid, zorgbeleid en cultuurbeleid bij elkaar brengen.

Scholen in categorie A en B

Behalve voor scholen die al aan het programma meedoen, is de nieuwe subsidieregeling specifiek bedoeld voor scholen waar dit ‘het hardste nodig is’. Schoolvestigingen die in deze doelgroep vallen krijgen vanaf volgend jaar relatief meer geld. Hiervoor is een categorisering gemaakt op basis van de relatieve achterstandsscore zoals berekend door het CBS. Scholen die nog geen deel uitmaken van het huidige programma, kunnen subsidie aanvragen als zij in deze categorie vallen.

De gebruikte indicatoren en lijst met schoolvestigingen in categorie A (scholen met de hoogste achterstandsscores) en categorie B (scholen in bestaande coalities in het programma) zijn te vinden in de regeling.

Meer informatie

Lees meer over de regeling: