Nieuws
De VNG heeft een notitie: ‘Nieuwe bevoegdheden bij de buitenplanse omgevingsplanactiviteit en participatie’ gepubliceerd. Bestuurders én ambtenaren van gemeenten kunnen deze notitie gebruiken om meer duidelijkheid te krijgen en geven over sturingsmogelijkheden bij de omgevingsvergunning en bij participatie.
We hebben een aantal bepalingen van de Model Algemene plaatselijke verordening (APV) gewijzigd. Dat geldt ook voor het Model-Raadsbesluit van juli 2021 in verband met de Omgevingswet. Daarbij is de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 nog steeds het uitgangspunt.
Tijdens de plenaire vergadering van de Tweede Kamer op dinsdag 12 april is gestemd over de moties die zijn ingediend tijdens het tweeminutendebat dat plaatsvond op 5 april. Een van de moties die is aangenomen is het instemmen met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023.
Een aantal VNG-modelverordeningen bevat regels over de fysieke leefomgeving en zijn aangepast met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze vooral juridisch-technische aanpassingen zijn noodzakelijk om te kunnen doorwerken met de verordeningen onder de Omgevingswet.
De datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet is vastgesteld op 1 januari 2023. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, IPO, UvW en de VNG hebben in gezamenlijkheid voor deze datum gekozen.
In deze nieuwe, extra lange en tevens laatste podcast van de serie ‘de raad en de Omgevingswet’ gaat Pascale Georgopoulou in gesprek met Patricia Palmen en Sarah Ross, beide experts bij de VNG, Hilde van den Heuvel, van gemeente Leusden, en Teunis Reedijk, van gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Wij informeren u elke maand over de stand van zaken van het werkend stelsel Omgevingswet. De maandelijkse update van januari is samengevoegd met de update van december. In deze update informeren wij u onder anderen over de nieuwe inwerkingtredingsdatum en over de werkboeken aansluiten, inregelen en beproeven.
De VNG, IPO en Unie van Waterschappen hebben in het bestuurlijk overleg met minister Hugo de Jonge op 27 januari de aandachtspunten genoemd die van invloed zijn op invoering van de Omgevingswet. Op basis van de nu beschikbare informatie heeft de minister besloten om de datum van 1 juli 2022 los te laten.
In deze nieuwe podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat Pascale Georgopoulou in gesprek met Elsa Duijnstée, programmamanager bij de gemeente Overbetuwe. Samen hebben zij het over hoe gemeente Overbetuwe het adviesrecht in de praktijk aanpakt.