Nieuws
De invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen per 2026 staat op dit moment niet op de Tweede Kamerlijst met controversiële onderwerpen. Dit betekent dat de voorbereidingen voor deze wetswijziging vooralsnog doorgaan.
(Update 19 september 2023 met nieuwe berekening en leeswijzer) De VNG adviseert gemeenten ook in de periode 2023-2024 voor de indexering van Wmo- en Jeugdwettarieven het OVA-percentage toe te passen.
Het rijk is van plan per 1 januari 2024 het bedrag van het Wmo-abonnementstarief te indexeren. Dit zal leiden tot een verhoging van het tarief. De precieze hoogte van het bedrag wordt omstreeks september bekend gemaakt.
Het rapport 'Niets doen is geen optie' van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Ouderenzorg (IBO) wijst op de noodzaak om keuzes te maken met betrekking tot houdbare ouderenzorg. Minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurde op 3 juli de kabinetsreactie op het rapport naar de Tweede Kamer.
Het rijk, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders willen de onverwacht hoge instroom van cliënten met Ggz-problematiek in de Wet langdurige zorg (Wlz) terugdringen. Hierover zijn nu bestuurlijke afspraken gemaakt. Over wat dit voor gemeenten betekent, houdt de VNG op 7 juni een webinar.
Uit de Voorjaarsnota blijkt dat het kabinet met ingang van 2026 voor alle Wmo-(maatwerk)voorzieningen weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage wil invoeren en dus het abonnementstarief wil afschaffen. De VNG is positief over dit voornemen, al leven er bij ons nog wel veel vragen.
Uit onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen mensen met een psychische stoornis in de Wmo en in de Wlz concludeert staatssecretaris Van Ooijen (VWS) dat gemeenten het hun ter beschikking gestelde budget niet volledig uitgeven. De VNG heeft hier richting de Tweede Kamer op gereageerd.
De netto lasten van gemeenten binnen het sociaal domein zijn in 2021 met € 484 miljoen gestegen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘De financiële staat van het sociaal domein van gemeenten in 2021’, uitgevoerd door BDO. Inflatie speelt overigens nog geen rol (anders dan in 2022 en 2023).
Bij de aanlevering door gemeenten van begrotingscijfers voor 2023 zijn knelpunten in de aangepaste Iv3-indeling voor Jeugd en Wmo geconstateerd, vooral bij de taakvelden Jeugd. Het doel van de aanpassingen is meer verfijning aan te brengen in het Iv3-model.
De Informatiebeveiligingsdienst heeft een data protection impact assessment (DPIA) gemaakt van de gegevensverwerking die gemoeid is met het houdbaarheidsonderzoek Wmo en Jeugdwet. Voor het onderzoek zijn Wmo- en jeugdzorg-data nodig die de VNG via Stichting Inlichtingenbureau beschikbaar wil stellen.