De ontwikkelingen van de afgelopen jaren onderstrepen het belang van goede data in het sociaal domein. Op het gebied van Wmo en Jeugd was het Iv3-model voor het aanleveren van begrotings- en rekeningcijfers vrij grofmazig. Daardoor is vergelijken lastig en zijn trends moeilijk te ontwaren.
Het rijk en de VNG laten het CPB onderzoek doen naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming van uitgaven aan jeugdzorg. Hiermee willen we inzicht krijgen in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op middellange termijn ontwikkelt. Het CPB heeft voor het onderzoek data van gemeenten nodig.
Gemeenten zijn ook voor Oekraïense ontheemden verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet, en de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg, het rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek. Het kabinet compenseert gemeenten voor de extra kosten van deze taken over 2022.
Vanuit de Jeugdwet en de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor het betalen van reële tarieven aan zorgaanbieders. De kosten hiervoor worden elk jaar geïndexeerd. We brengen u op de hoogte van de verschillende regimes van indexatie in het sociaal domein en adviseren de OVA- en PPC-percentages toe te passen...
Berenschot ontwikkelde een voorlopige versie van de rekentool Wmo 2023 (huishoudelijke hulp en individuele begeleiding). Hierin zijn alle op dit moment bekende gegevens voor het komende jaar geactualiseerd zoals de cao en de sociale lasten.
Het ministerie van VWS vroeg de VNG een uitvoeringstoets te doen op de invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp in de Wmo, het uniformeren van de start/stop/pauze van de eigen bijdrage en aanpassing van de indexatie. De uitvoeringstoets is onlangs opgeleverd.
Het ministerie van VWS creëert in de Wmo een grondslag om voor huishoudelijke hulp een aparte passende eigenbijdragesystematiek vast te stellen via een algemene maatregel van bestuur. Hierover is een internetconsultatie gestart die 4 weken loopt.
Er zijn situaties waarin het wenselijk is om een vrijstelling voor de eigen bijdrage Wmo met terugwerkende kracht in te laten gaan. Gemeenten krijgen daarom vanaf 1 januari 2023 de mogelijkheid om met terugwerkende kracht individuele vrijstellingen voor de eigen bijdrage aan te leveren bij het CAK.
De VNG had op 30 juni bestuurlijk overleg met staatssecretaris Van Ooijen van VWS over onder andere de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo huishoudelijke hulp en het houdbaarheidsonderzoek Wmo. Hieronder leest u de belangrijkste bevindingen van dit overleg.