Het rijk is van plan per 1 januari 2024 het bedrag van het Wmo-abonnementstarief te indexeren. Dit zal leiden tot een verhoging van het tarief. De precieze hoogte van het bedrag wordt omstreeks september bekend gemaakt.

Gevolgen voor gemeenten

De hoogte van het abonnementstarief bedraagt nu € 19,- per maand voor de ongehuwde cliënt of de gehuwde cliënt en echtgenoot tezamen (artikel 2.1.4, 3e lid, en 2.1.4a, 4e lid, Wmo 2015). De indexering levert voor gemeenten extra inkomsten op. Overigens kunnen gemeenten er eventueel voor kiezen om een lager tarief te hanteren dan het wettelijk tarief. Op grond van artikel 2.1.4, 4e lid, onderdeel a, en 2.1.4a, 5e lid, onderdeel a, kunnen gemeenten bepalen dat de hoogte van het abonnementstarief op een lager bedrag wordt vastgesteld. 

Dit moeten gemeenten doen:

  • Gemeenten die het bedrag van het abonnementstarief niet in de verordening Wmo 2015 hebben opgenomen maar verwijzen naar het 3e lid van artikel 2.1.4 Wmo 2015 (algemene voorzieningen) en/of naar het 4e lid van art. 2.1.4a Wmo 2015 (maatwerkvoorzieningen), hoeven hun verordening niet aan te passen.
     
  • Gemeenten die het bedrag van het abonnementstarief in de verordening Wmo hebben genoemd en geen verwijzing hebben opgenomen naar eventuele landelijke indexering van het bedrag, moeten de Wmo-verordening op dit punt aanpassen. We adviseren het bedrag van het abonnementstarief niet in de verordening te noemen, maar te verwijzen naar de desbetreffende wetsbepalingen (artikel 2.1.4, 3e lid, en 2.1.4a, 4e lid, Wmo 2015).
     
  • Gemeenten die het bedrag van het abonnementstarief in de verordening Wmo hebben genoemd en tevens in de verordening hebben vermeld dat dit bedrag geïndexeerd zal worden krachtens de Wmo 2015, hoeven hun verordening niet aan te passen.
     
  • Gemeenten die ervoor kiezen een lager tarief te hanteren dan het wettelijk tarief moeten dit opnemen in hun verordening. Ook moeten zij dit uiterlijk 30 november doorgeven aan het CAK, inclusief de hoogte van het afwijkende tarief. Daarmee wordt het CAK in staat gesteld tijdig de cliënt te informeren en de eigen processen aan te passen.  

Verder verdient het aanbeveling dat de gemeente ook zelf op de website en in de lokale nieuwbladen (dus niet op individueel cliëntniveau) tijdig communiceert over de verhoging zodat de inwoners op de hoogte zijn.

Acties van het CAK

De verhoging en de eventuele afwijkende parameters van sommige gemeenten communiceert het CAK richting de individuele Wmo-cliënten via de CAK-beschikking. Het CAK geeft algemene informatie over de verhoging in een een flyer bij de beschikking (in oktober of november).