Een brede coalitie roept het kabinet op nu werk te maken van onderwijshuisvesting. Er is jaarlijks ten minste € 730 miljoen nodig voor de aanpak van verouderde en slechte schoolgebouwen. De VNG ondertekende samen met 20 partners een manifest in aanloop naar het commissiedebat van 6 oktober.
De verjaardag van de Global Goals (ofwel SDG’s) had dit jaar een zeer serieuze toon. Na 7 jaar maken Nederland en de wereld nog veel te weinig vooruitgang om de doelen te bereiken. Tijdens SDG Action Day sprak de VNG met gemeenten over verduurzaming aan de hand van ons nieuwe virtual reality spel.
Er zijn situaties waarin het wenselijk is om een vrijstelling voor de eigen bijdrage Wmo met terugwerkende kracht in te laten gaan. Gemeenten krijgen daarom vanaf 1 januari 2023 de mogelijkheid om met terugwerkende kracht individuele vrijstellingen voor de eigen bijdrage aan te leveren bij het CAK.
De VNG zoekt kandidaten voor het (vice)voorzitterschap van de vereniging, 3 vacatures in het College voor Arbeidszaken en 2 vacatures in de commissie Europa & Internationaal. Wij nodigen u van harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meer van deze vacatures.
Met de nieuwe Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden krijgen gemeenten de mogelijkheid om de vermogensnorm voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te verhogen. De VNG heeft daarvoor een nieuwe modelverordening opgesteld.
Doen wat helpt, in plaats van doen wat hoort. Dat was de rode draad in de voorlaatste bijeenkomst van het VNG-leernetwerk Leiderschap en de Bedoeling. Het leernetwerk krijgt een vervolg; Volgend jaar kan een nieuwe groep gemeenten meedoen.
Op 28 september debatteert de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de beleidsnota van minister Schreinemacher, ‘Doen waar Nederland goed in is’. De VNG is positief over de hoofdlijnen van de nota. Wel hebben we de commissieleden enkele aandachtspunten meegegeven.
Voor de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van belastingen van gemeenten en waterschappen zijn nieuwe normbedragen vastgesteld. Hiermee kan het Inlichtingenbureau voor gemeenten geautomatiseerd toetsen wie wel en niet voor kwijtschelding in aanmerking komt.
VNG International organiseerde met de gemeente Den Haag en UCLG, de wereldkoepel voor lokale overheden, de UCLG Municipal Peace Talks in Den Haag. Dit evenement is erop gericht om de vredesbevorderende mogelijkheden van decentrale overheden te versterken en meer erkenning te geven.
Van 10 tot 14 oktober vindt het 7e wereldcongres van de mondiale koepelvereniging van gemeenten (United Cities and Local Governments) plaats in Daejeon, Korea. Nederlandse gemeenten worden vertegenwoordigd via de VNG. Jan van Zanen, voorzitter van de VNG en governing president van UCLG, zit het congres voor.