In de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) zijn nu nieuwe cijfers beschikbaar. Naast de actualisatie van de participatie- en stapelingscijfers (2022) is ook een nieuw gemeenterapport gepubliceerd en is inzichtelijk gemaakt wat de meest voorkomende combinaties van voorzieningen binnen de Wmo zijn.
Het rijk en de VNG laten het CPB onderzoek doen naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming van uitgaven aan jeugdzorg. Hiermee willen we inzicht krijgen in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op middellange termijn ontwikkelt. Het CPB heeft voor het onderzoek data van gemeenten nodig.
Naar aanleiding van vragen vanuit gemeenten start de VNG binnenkort een nieuwe pilot met RADIO (Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid). RADIO is een leermiddelenomgeving in het kader van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI).
De stichting Sociale Banken Nederland (SBN) vraagt gemeenten gedupeerde ouders van de problemen met de kinderopvangtoeslag te wijzen op het bestaan van het loket Private Schulden en het loket Al Betaalde Schulden. Nog niet alle gedupeerde ouders hebben hun private schulden die in aanmerking komen ingediend.
De gegevensuitvraag voor de monitor Dakloosheid, die gepland stond voor februari, wordt uitgesteld. De verwachting is dat de volgende uitvraag op zijn vroegst in het najaar zal plaatsvinden.
Dit voorjaar moeten de provinciale Meerjarenprogramma’s Infrastructuur Energie en Klimaat klaar zijn. Omdat dit impact gaat hebben op de ruimtelijke plannen en de energietransitie is het van belang dat gemeenten aangehaakt zijn bij de provinciale werkgroepen. Ter ondersteuning is een handreiking beschikbaar.
Gemeenten maken al werk van toegankelijke verkiezingen. Om de toegankelijkheid van verkiezingen voor mensen met een beperking nog verder te verbeteren, ontvangen gemeenten eenmalig in totaal € 2,7 miljoen van het rijk.
Vandaag heeft het kabinet het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (BW) ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel regelt dat niet alleen de 43 centrumgemeenten maar alle 342 gemeenten verantwoordelijk worden voor beschermd wonen voor hun eigen inwoners.
De gevangenis in Vught krijgt een eigen rechtszaal. Hierdoor hoeven gedetineerden niet langer buiten de penitentiaire inrichting vervoerd te worden voor de behandeling van de rechtszaken waarin ze zijn betrokken.