De VNG Model Re-integratieverordening Participatiewet is aangepast en de VNG Model Verordening loonkostensubsidie Participatiewet wordt ingetrokken. Deze aanpassingen hebben gevolgen voor beleid en uitvoering bij gemeenten.

Achtergrond

Bij brief van 7 september 2018 kondigde de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het zogenaamd 'Breed Offensief' aan om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Het juridisch raamwerk rondom deze maatregelen is neergelegd in de Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief).

Wet van kracht op 1 juli 2023  

De Wet Uitvoeren Breed offensief wordt, voor zover het de verordeningsplicht betreft, op 1 juli 2023 van kracht (Stb. 2022, 500). Dat betekent dat gemeenten op die datum hun re-integratieverordening aangepast moeten hebben. Om gemeenten tijd te geven zich hierop voor te bereiden, bieden we nu de aangepaste modelverordening aan.  

Consequenties voor de Model Re-integratieverordening Participatiewet 

De bepalingen uit de Wet Uitvoeren Breed offensief die feitelijk een wijziging van de Participatiewet behelzen, vragen een uitwerking of nadere regeling in een gemeentelijke verordening. De VNG Model Re-integratieverordening Participatiewet, waarop wordt voortgebouwd, is daartoe aangepast. De VNG Model Verordening loonkostensubsidie Participatiewet wordt ingetrokken omdat die door het vervallen van de grondslag juridisch achterhaald is.  

Modelteksten beschikbaar (23 maart 2023 geüpdatet)

Vanwege de grote vraag naar het gewijzigde model Re-integratieverordening Participatiewet en bijbehorende documenten, publiceren wij deze alvast. Zoals u gewend bent, stellen wij een geconsolideerde versie van de gewijzigde modelverordening ter beschikking waarin de wijzigingen goed zichtbaar zijn.

Deze modellen zijn binnenkort beschikbaar via de Kennisbank Decentrale Regelgeving. De modelverordening (zonder toelichting) komt ook in de Modellen Decentrale Regelgeving. De begeleidende VNG ledenbrief verschijnt zo spoedig mogelijk.