De Wet open overheid (Woo) treedt op 1 mei gedeeltelijk in werking. In een brief informeren BZK, VNG, UvW en IPO overheden over de implementatie. Bestuursorganen kunnen Woo-documenten actief openbaar maken op de eigen website, hangende de ontwikkeling van het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). 

Verplichtingen per 1 mei 2022

De Woo heeft tot doel een transparante overheid te bevorderen en de informatiehuishouding van de overheid op orde te brengen. Voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen gelden de volgende verplichtingen uit de Woo die direct in werking treden: 

  • Een of meer contactperso(o)n(en) aanwijzen om vragen van inwoners te beantwoorden.
  • De bepalingen omtrent openbaarmaking op verzoek: voortaan moeten onder meer ook documenten met persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren in geanonimiseerde vorm betrokken worden. Ook moet een Wob-verzoek elektronisch kunnen worden ingediend. 
  • Maatregelen treffen om de duurzame toegankelijkheid van digitale documenten te borgen als randvoorwaarde om uitvoering te geven aan openbaarheid.
  • De inspanningsverplichting om informatie over beleid actief openbaar te maken (art. 3.1 Woo, oude art. 8 Wob).

Actieve openbaarheid op termijn verplicht

De verplichtingen uit de Woo om documenten behorende tot 11 informatiecategorieën binnen 14 dagen actief openbaar te maken via PLOOI, treden nog niet in werking. PLOOI is momenteel niet gereed en overheden kunnen dit dus niet gebruiken om documenten te publiceren. De aanpak wordt herijkt in overleg met de koepels. In een brief heeft de minister van BZK de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. De komende jaren zal deze verplichting gefaseerd in werking treden. 

Niet wachten 

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen hoeven niet te wachten op de inwerkingtreding van de Woo om documenten eigener beweging openbaar te maken. Het is volledig in de geest van de Woo om nu alvast documenten actief toegankelijk te maken op bijvoorbeeld de eigen website, zo wordt in de gezamenlijke brief gesteld.

Ondersteuning door de VNG

De VNG ondersteunt gemeenten de komende jaren bij de implementatie via het Meerjarenplan Woo. Dit gebeurt vanuit het project Grip op informatie.

Meer informatie