Op 1 juli 2023 trad de Wet digitale overheid (Wdo) in werking. De wet wordt gefaseerd ingevoerd. Momenteel is nog veel onduidelijk over de manier waarop gemeenten aan de Wdo kunnen voldoen. Wel kunnen ze alvast een aantal zaken voorbereiden.

Veilig en betrouwbaar inloggen

De Wdo regelt dat Nederlandse inwoners en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de (semi-)overheid. Elektronische identificatiemiddelen kunnen betrouwbaarheidsniveaus krijgen zoals 'laag', ‘substantieel’ of ‘hoog’. Publieke dienstverleners krijgen zo meer zekerheid over iemands identiteit.

Classificeren van betrouwbaarheidsniveaus

De nieuwe regels om digitale dienstverlening op het juiste betrouwbaarheidsniveau te classificeren werden 1 juli van kracht. Gemeenten kunnen beginnen met het classificeren van betrouwbaarheidsniveaus van hun digitale diensten aan burgers en bedrijven. De VNG heeft hiervoor een classificatie ontwikkeld.

Impact burgers met minder digitale vaardigheden

Het gebruik van DigiD en eHerkenning kan door de Wdo complexer worden. Dat heeft impact op burgers met minder digitale vaardigheden. Sinds 1 januari 2023 zijn de Informatiepunten digitale overheid (IDO’s) bij lokale bibliotheken onder regie van de gemeenten gebracht. Ons advies is ook om daarover afspraken te maken met de lokale IDO.

Nieuwe inlogmiddelen

De komende jaren wordt de Wdo stap voor stap ingevoerd. Zo komen er naast DigiD ook private inlogmiddelen beschikbaar om in te loggen bij de overheid. Deze middelen moeten aan strenge eisen voldoen. De techniek en organisatie achter het nieuwe stelsel daarvoor zijn naar verwachting in 2024 klaar.

VNG-ledenbrief

Via een ledenbrief (pdf, 232kB) informeren we alle gemeenten over het doel van deze wet, onze aandachtspunten in de belangenbehartiging richting het rijk en de maatregelen die gemeenten dienen te treffen in het kader van de implementatie.