IDO’s zijn laagdrempelige hulppunten waar inwoners en ondernemers met hun vragen over online overheidsdienstverlening terecht kunnen. Ze zijn voornamelijk te vinden in bibliotheken, maar kunnen ook op andere locaties gevestigd zijn. Gemeenten krijgen per 1 januari 2023 de regiefunctie over de IDO’s. De VNG ondersteunt gemeenten in deze rol door middel van een handreiking, forum en webinars.

Project Informatiepunten Digitale Overheid

Met het project Informatiepunten Digitale Overheid wil de VNG gemeenten actief begeleiden bij de lokale regie op de IDO’s. Daarnaast heeft het project als doel het (bestuurlijke) bewustzijn van het nut van de IDO’s als instrument in het lokaal beleid te vergroten.

Om gemeenten voor te bereiden en te ondersteunen bij de bestuurlijke regie op de IDO’s, richt het project zich op:

  • Het informeren van de gemeenten, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau.
  • Het verbinden van de relevante partijen, zowel landelijk als lokaal (bibliotheken en organisaties voor bevordering van digitale inclusie)
  • Het bevorderen van uitwisseling van kennis tussen gemeenten
  • De ontwikkeling van instrumenten ter ondersteuning van gemeente

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Rachida Moreira Figueiredo, zij is te bereiken via Rachida.MoreiraFigueiredo@vng.nl.

Handreiking Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) voor gemeenteambtenaren

We hebben een handreiking (pdf, 926 kB) gepubliceerd met daarin:

  • algemene informatie over de inrichting en werkzaamheden van de IDO’s
  • praktijkvoorbeelden die een beeld geven van bestaande IDO’s
  • de rollen te beschrijven die een gemeente vervult richting de IDO’s
  • handvatten en tips voor het vervullen van de rol van financier richting de IDO’s

Bekijk hier het webinar over de handreiking Informatiepunten Digitale Overheid

Factsheet voor bestuurders

Bij de handreiking zit een factsheet voor bestuurders met relevante informatie over de IDO's. Download hier de factsheet (pdf, 72 kB).

VNG-forum Digitale Inclusie

We nodigen u van harte uit om actief te worden op het forum. U kunt er op een laagdrempelige manier kennis en ervaringen delen, vragen stellen en input halen bij professionals die zich ook bezig houden met digitale inclusie. Ook wordt u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en interessante bijeenkomsten.  

  • Bent u nog geen lid van een VNG-forum? Registreer u dan eerst. Iedereen met een gemeentelijk emailaccount kan zich aanmelden. 
  • Bent u al lid? Log in op forum.vng.nl. Ga naar ‘Dienstverlening en informatiebeleid’ en meld u daar aan voor het forum Digitale Inclusie.

Bijeenkomsten

We organiseren regelmatig interactieve (online) bijeenkomsten waarin we kennis en ervaringen uitwisselen. Houd de agenda of het forum in de gaten.

Achtergrond

Digitalisering heeft de maatschappij in een hoog tempo veranderd. Dienstverlening van overheden en bedrijven is steeds vaker digitaal. Voor veel inwoners is dat ingewikkeld. Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders vinden het moeilijk om te werken met een computer, smartphone of tablet. Om hen te helpen startte BZK in 2019 in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Manifestgroep de Informatiepunten Digitale Overheid.

In de praktijk bleek er veel behoefte te zijn aan deze ondersteuningspunten. De bibliotheek vormt daarbij een stabiele factor in de maatschappij, waar mensen met allerlei hulpvragen aankloppen. Medewerkers van de informatiepunten krijgen niet alleen specifieke vragen over digitale overheidsdiensten, ook wordt hulp gevraagd over digitalisering in het algemeen.

Momenteel zijn er zo’n 600 IDO’s in 306 gemeenten. Tussen 2019 en 2022 werden de IDO's gefinanceerd door de Manifestgroep en de Koninklijke Bibliotheek. Sinds 1 januari 2023 ligt die verantwoordelijkheid bij de gemeenten. Hiermee wordt een lokale aanpak op maat beoogd die past bij de lokale maatschappelijke opgaven op digitale inclusie en hulp aan inwoners bij digitale diensten. 

Financiering IDO's

Voor de nieuwe regiefunctie van gemeenten is in totaal € 17,13 miljoen uitgetrokken. Dat bedrag wordt verdeeld onder gemeenten en uitgekeerd via de specifieke uitkering (SPUK). De regeling voor de SPUK is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant. 

BZK kon de middelen niet op voorhand indexeren, omdat het budget voor de IDO’s de komende jaren vastligt. Wel wordt op grond van de SPUK € 2,53 miljoen meer verstrekt dan de afgelopen jaren. Dit bedrag wordt verdeeld op basis van het aantal inwoners dat maximaal vbo of mavo (nu vmbo) heeft afgerond.

BZK zal de exploitatiekosten en de maatschappelijke kosten en baten van de IDO’s laten onderzoeken, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de nieuwe financieringssystematiek. In de jaren daarna zullen de inkomsten en uitgaven van de Informatiepunten nauwgezet door het ministerie worden gevolgd.

Meer informatie