Het College voor Dienstverleningszaken vergaderde digitaal op donderdag 10 februari 2022. Hieronder vindt u een terugblik op besproken punten.

Standaardisatie - Contractdiversiteit in het jeugddomein

Ketenbureau i-sociaal domein presenteert het plan van aanpak Contractstandaarden Jeugdzorg. De commissie Zorg Jeugd en Onderwijs (ZJO) van de VNG is reeds akkoord op het plan. Het college wordt gevraagd een oordeel te vormen op inhoud en processtappen.

Het CvD herkent de opgave en steunt de voorgenomen oplossing. We moeten op dit domein standaardiseren om het beheersbaar te maken. Met de decentralisatie van de jeugdzorg hebben gemeenten een grote diversiteit aan contracten opgetuigd en dat levert te veel problemen op. Gemeenten hebben dit traject nodig om te kunnen voldoen aan de gemaakte afspraken. Het CvD geeft enkele kaders mee waaronder stevige communicatie richting colleges en gemeenteraden en het depolitiseren van het onderwerp. Het heeft hier niet te maken met inhoudelijke keuzes maar om afspraken die juist de diversiteit bevorderen en de jeugdzorg verbeteren. De VNG gaat verder werken aan dit voorstel en zal het ook voorbereiden voor de ALV.

Standaardisatie – Haven

Het college wordt meegenomen in een voorstel tot standaardverklaring Haven. Gemeenten hebben verschillende infrastructuren voor hun informatievoorziening. Deze diversiteit vormt een probleem bij het samen ontwikkelen van toepassingen. Met Haven kunnen gemeenten Common Ground-toepassingen eenvoudig gebruiken zonder dat zij daarvoor hun technische infrastructuur hoeven aan te passen.

Het college wordt gevraagd het niveau van standaardverklaring van Haven (platform-onafhankelijke cloud hosting) vast te stellen volgens het principe van ‘pas toe of leg uit’. Het college stemt in met het voorstel. Daarbij vraagt het college om uitleg als een standaard de status 'pas toe of leg uit' krijgt en niet direct verplicht. Verder vraagt het college dringend aandacht voor de communicatie rond deze standaardisatie. Door gemeenten eerder op de hoogte brengen kan de standaard ook eerder als verplicht worden gemaakt.

Common ground: Opdracht tot Onderzoeks- en adviestraject versterking bestuurlijke sturing.

Het college geeft aan onvoldoende scherp te hebben hoe je van a naar b komt met Common Ground en welke stappen daar tussen zitten. Ze heeft dit nodig om duidelijk te sturen. Ook wil het college duidelijker zien welke de rol gemeenten, het collectief en ketenpartners daarin hebben. De VNG geeft opdracht tot een onderzoeks- en adviestraject versterking bestuurlijke sturing Common Ground.

Werken aan Uitvoering (overheidsbreed) en Focus op Uitvoering (gemeentebreed)

Het college is goed bij Werken aan Uitvoering (WaU) betrokken door de deelname van Henri
Lenferink aan de Ministeriele Commissie Uitvoering (MCU). Arne van Hout is trekker van het spoor toekomstbestendige dienstverlening en lid van de Ambtelijke Commissie Uitvoering (ACU).

Het college wordt vervolgens meegenomen in de voortgang van Focus op Uitvoering. Ze herkent zich in de analyse van oorzaken. De uitvoering staat te veel op afstand van het beleid, de politiek bemoeit zich teveel met de uitvoering en de uitvoering wordt te weinig betrokken bij nieuwe opgaven. Het college geeft aan moeite te hebben met de term ‘loket’. Het gaat niet om een loket maar om een werkwijze die past bij wat de inwoner nodig heeft. Hierom is het belangrijk dat het college scherp blijft in deze beweging. Het gaat om de overheid en haar dienstverlening als geheel.

Deep Dive Haal Centraal

Het college luistert beeldvormend naar de visie van drie netwerkpartners op het concept Haal Centraal (gemeenten, ketenpartners, marktpartijen). Specifieker: de voorgenomen standaardverklaring Haal Centraal API-specificaties. Het college spreekt haar waardering uit voor de behaalde resultaten. Het standaardverklaren van de API’s zal bijdragen aan de adoptie omdat het zekerheid geeft aan gemeenten en leveranciers dat dit ook daadwerkelijk geadopteerd gaat worden. De VNG kan deze standaardisatie bevorderen door de standaard beschikbaar te stellen en bij vragen van gemeenten ondersteuning te bieden. Het college vraagt de VNG om met een heldere implementatiestrategie te komen waarin duidelijk wordt welke stappen er worden ondernomen om de Haal Centraal API’s te standaardiseren.

Informatie

Wilt u meer weten over het College voor Dienstverleningszaken? Op deze pagina vindt u meer informatie over de rol en de taken van het CvD én een overzicht van CvD-leden en -adviseurs.

Heeft u specifieke vragen gericht aan het College voor Dienstverleningszaken? Mail dan naar samenorganiseren@vng.nl en er wordt contact met u opgenomen.