Data spelen voor gemeenten een essentiële rol bij het realiseren van grote maatschappelijke opgaven. Maar het aanbod aan data is groot, sluit niet altijd aan bij de behoefte van gemeenten of is slecht toegankelijk. Een federatief datastelsel (FDS) moet uitkomst bieden. 

In het position paper 'Data-aanbod: zo maken we het toegankelijk (pdf, 1,2 MB). beschrijft de VNG de randvoorwaarden voor een krachtig stelsel dat data breder beschikbaar maakt voor het verbeteren van de dienstverlening en uitvoering van taken.

Afspraken en standaarden maken

In de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) werken gemeenten en (mede) overheden samen aan de realisatie van een federatief datastelsel. Dit stelsel moet via afspraken en standaarden, data breed toegankelijk maken en de informatiepositie van gemeenten versterken.

Doel position paper

Het FDS is daarmee een speerpunt voor gemeenten en de VNG. Vanuit het gezichtspunt van gemeenten zijn op een aantal punten aanvullingen, aanscherping of bijsturing nodig ten opzichte van de huidige interbestuurlijke gesprekken en uitwerkingen. Dit zijn randvoorwaarden voor een goed werkend FDS. Met dit position paper wil de VNG richting geven aan het gesprek met partners en roept partijen op om ook zelf de beelden rond een FDS te expliciteren. Zodat we samen komen tot de juiste vraagsturing, maar ook expliciet een doeltreffende organisatie van de aanbodzijde.