De afgelopen periode is door de VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het rijk intensief samengewerkt aan de rapportage over het ontwikkelen van een interbestuurlijke monitor: de financiële effecten van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Monitoren financiële consequenties

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wkb op 1 januari 2024 is het van belang om de financiële consequenties van deze wetswijzigingen te monitoren. Rekening houdend met het onderzoek Nulmeting Omgevingswet, kennis van betrokken financiële experts en reeds ontwikkelde VNG producten (o.a. Werkwijze Structurele Effecten en werkplaats Omgevingswet & Begroting) zijn de voorziene financiële consequenties geïnventariseerd en gecategoriseerd.

Lees de update (september 2023) met de laatste stand van zaken over de Wkb
 

Aanpak monitoring

Dit heeft geresulteerd in de benoeming van drie beleidsvelden ‘Ruimte, Wonen en Bouwen & Milieu’. Elk beleidsveld is vervolgens opgedeeld in 3 niveaus.  

Op het 1e niveau ‘Financiële kengetallen’ wordt er gekeken naar de centraal beschikbare informatie uit het Iv3-systeem en de jaarrekeningen. Met als doel om te komen tot verschillende optellingen van o.a. de kosten voor het maken van nieuw beleid of de opbrengsten van het verlenen van vergunningen.

Op het 2e niveau ‘Prestatie-indicatoren’ wordt er ingezoomd op het waarom van de financiële kengetallen. De focus ligt op wat er verandert zoals o.a. capaciteit van de organisatie of het aantal verleende vergunningen.

Op het 3e niveau ‘Beleidsindicatoren’ ligt de focus op hoe ver een gemeente is met de implementatie van de Omgevingswet en Wkb. En hoe er wordt omgegaan met eventuele beleidsvrijheid in relatie tot de financiën.  

Doorontwikkeling

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Cebeon. Bij de totstandkoming van de rapportage zijn er verschillende klankbordgroepen (gemeenten en uitvoerende organisaties) geraadpleegd. De VNG beschouwt deze rapportage als startpunt voor verdere doorontwikkeling. Samen met de genoemde klankbordgroepen wordt onderzocht of er behoefte is aan aanvullende indicatoren. En zo ja, op welke manier deze gegevens efficiënt en effectief kunnen worden verzameld.

Als u naar aanleiding van de rapportage nog vragen heeft, laat het ons dan weten via omgevingswet@vng.nl.

Meer informatie