Namens de gemeenten heeft de VNG een raamcontract afgesloten voor de landelijke inkoop inburgering voor inburgeraars met een zintuigelijke beperking, binnen het contract kunnen gemeenten naar gebruik afrekenen. Hiertoe had de Algemene ledenvergadering in juni 2021 voor de komende 4 jaar het mandaat verleend.

Inburgeraars met een zintuigelijke beperking, waarvan de verwachting is dat zij met ondersteuning gebruik kunnen maken van het inburgeringsaanbod bij reguliere taalscholen, worden met dit raamcontract ondersteund.

Welke ondersteuning is er landelijk ingekocht?

Het gaat om inburgeraars die hun beperking hebben verwerkt en vaardig zijn in het gebruik van hulpmiddelen. Advies over diagnostiek en vraag verheldering, advisering van taalscholen, advisering bij de inzet van voorzieningen en advisering bij de aanvraag van ontheffingen voor het toegankelijk maken van het inburgeringstraject kan voor hen worden aangevraagd bij de Koninklijke Visio en GGMD.

Welke ondersteuning is niet landelijk ingekocht?

De overeenkomst voorziet nog niet in het bieden van specifieke taaltraining aan alle inburgeraars met een zintuiglijke beperking. Voor enkele inburgeraars is er een geïntegreerd aanbod nodig van intensieve revalidatie, het leren van de Nederlandse taal en/of Nederlandse gebarentaal en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). De VNG wil hierover in 2022 nadere afspraken maken met het ministerie van SZW en aanbieders.

Wet inburgering 2021 en de leerbaarheidstoets

In de Wet inburgering 2021 is op dit moment nog geen rekening gehouden met inburgeraars die vanwege een zintuiglijke beperking niet in staat zijn om de leerbaarheidstoets te maken. Er wordt daarom bekeken of het mogelijk is om de doelgroep met een zintuiglijke beperking in de wet alsnog uit te zonderen van de verplichting om de leerbaarheidstoets te maken. De wetswijziging die hiervoor nodig is, wordt nu voorbereid en zal met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 in werking treden. In afwachting van de wetswijziging kunnen gemeenten alvast in de geest van hiervan te gaan werken.

Hoe rekening met de persoonlijke situatie

Een deel van de inburgeringsplichtigen zal de leerbaarheidstoets wel kunnen maken. Het is een overwegend visuele toets dus de verwachting is dat personen met een auditieve beperking (eventueel met behulp van een tolk) de toets wel kunnen maken. Voor de groep die de toets niet kan doen kan de gemeente een uitzondering maken en de toets overslaan. Andere onderdelen van de brede intake worden wel uitgevoerd en ook het PIP wordt vastgesteld. Het is daarbij van belang om in de brede intake zoveel mogelijk rekening te houden met iemands persoonlijke situatie en te bekijken welk maatwerk mogelijk is. Dit kan met hulp van de overeenkomsten met GGMD en Koninklijke Visio.

(Eerder was aangekondigd dat in januari 2022 meer bekend zou worden over de inkoop van het raamcontract, maar dit is nu pas tot stand gekomen.)