De VNG heeft een ‘Handreiking verordening werkzaamheden kabels en leidingen en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor aanpassing van de verordening in verband met de Omgevingswet. De handreiking bevat ook voorbeeldbepalingen voor aanpassing van de verordening ter inspiratie.

De Handreiking verordening werkzaamheden kabels en leidingen en omgevingsplan (pdf, 576 kB) geeft aan welke artikelen uit de modelverordening vóór 1 januari 2032 in het omgevingsplan opgenomen ‘moeten’ worden. Ook worden de artikelen vermeld die juist níet mogen worden opgenomen in het omgevingsplan.

De handreiking bevat daarnaast een onderbouwd advies voor wijzigingen in de modelverordening werkzaamheden kabels en leidingen. Hiervoor zijn voorbeeldbepalingen opgesteld. De voorbeeldbepalingen in deze handreiking hebben niet de status van modelbepalingen.

Gemeenten kunnen de handreiking en de voorbeeldbepalingen gebruiken bij het aanpassen van hun verordening werkzaamheden kabels en leidingen in samenhang met het opbouwen van het integrale omgevingsplan. De handreiking en de bijbehorende voorbeeldbepalingen kunnen daarbij dienen als bron van inspiratie. 

De VNG maakt in 2024 een start met het inhoudelijk vernieuwen van de modelverordening werkzaamheden kabels en leidingen. Dat gebeurt mede aan de hand van de adviezen in deze handreiking. 

Voor de bepalingen waarvan in de handreiking wordt geadviseerd om ze over te hevelen naar het omgevingsplan stellen we in het 4e kwartaal van 2023 voorbeeldregels voor het omgevingsplan beschikbaar. Die voorbeeldregels kunnen gemeenten inspireren bij het werken aan hun omgevingsplan. 

Inspiratie voor gesprek over gemeentelijke keuzes

De Handreiking verordening werkzaamheden kabels en leidingen en omgevingsplan, de voorbeeldbepalingen voor de modelverordening en de voorbeeldregels omgevingsplan vormen samen een drieluik over de samenhang tussen kabels en leidingen en omgevingsplan en samenwerking tussen beleidsterreinen. Aan de implementatie van een aangepaste verordening kabels en leidingen moet een gesprek over lokale keuzes voorafgaan. Met het drieluik biedt de VNG inspiratie voor dit gemeentelijk gesprek.

De inhoudelijke wijziging van uw verordening zal hand in hand moeten gaan met het opbouwen van het integrale omgevingsplan in uw gemeente. Tot 2032 kunt u zelf beslissen wanneer u regels uit de verordening overhevelt naar het omgevingsplan. Na einde overgangsfase zullen de regels in de verordening die naar het omgevingsplan moeten van rechtswege vervallen uit de verordening.

Geen aanpassing verordening nodig vóór inwerkingtreding Omgevingswet

Gemeenten kunnen na 1 januari 2024 tot 2032 doorwerken met de huidige verordening, totdat zij de regels hebben overgeheveld naar het omgevingsplan en de verordening inhoudelijk hebben aangepast. Hiervoor zijn geen juridisch-technische aanpassingen benodigd, zoals dat bij meerdere andere verordeningen wel het geval is. 

Overige verordeningen

Voor andere verordeningen die over de fysieke leefomgeving gaan, stelt de VNG dit najaar ook een handreiking ter beschikking. Dit gaat bijvoorbeeld om verordeningen over erfgoed, beheer begraafplaatsen en markt. Handreikingen over de APV, hemel- en grondwater en havenbeheer zijn inmiddels verschenen. 

Heeft u vragen over de Handreiking verordening werkzaamheden kabels en leidingen en omgevingsplan? Stel ze dan in de groep Omgevingswet van het VNG Forum (meld u aan om toegang te krijgen tot de groep) of via omgevingswet@vng.nl onder vermelding van kabels en leidingen en omgevingsplan.

Meer informatie