Mede namens het ministerie van VWS en de werkgevers in de zorg riep de VNG 9 november vorig jaar op de looncomponent in de tarieven voor Wmo-ondersteuning en jeugdhulp per 1 januari 2022 te verhogen met 1,13 %. Wat als u met aanbieders geen overeenstemming kunt bereiken over de tariefsverhoging?

Er zijn hiervoor nu landelijk afspraken gemaakt, meer hierover in dit bericht. Hieronder de link naar ons bericht van 9 november:

Er is een handreiking beschikbaar voor het geval u te maken heeft met een lopend contract, hierover berichtten we 22 december. Met deze informatie kunt u afspraken over tariefsverhoging toevoegen aan een lopend contract zonder dat u in strijd handelt met aanbestedingsregels:

Bemiddelingsroute bij conflicten of discussies

Het ‘Regioteam opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Wmo & Jeugdwet’ is het eerste aanspreekpunt wanneer partijen in onderling overleg niet tot overeenstemming komen over de verwerking van de 1,13% in de looncomponent van de gemeentelijke tarieven voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Dit werkt als volgt:

  1. Regioadviseur Peter Paul Doodkorte is aangewezen als het eerste aanspreekpunt voor dit onderwerp. Een aanbieder of een gemeente dient een signaal in bij de helpdesk van het Regioteam of direct bij Peter Paul Doodkorte. Deze pakt het signaal (waar mogelijk in samenspraak met de Regioadviseur van de betreffende regio) binnen 5 werkdagen op en organiseert het gesprek met de betrokken partijen.
  2. Als het bemiddelingstraject via de Regioadviseur niet tot overeenstemming leidt, kan de Regioadviseur de relevante koepelorganisaties, de VNG en/of VWS betrekken als dit naar inschatting van de Regioadviseur kan helpen om de lokale partijen op een lijn te krijgen.
  3. Als dit alles niet baat en het conflict ondanks bemiddelingspogingen niet wordt opgelost, kunnen de lokale partijen samen afspreken het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Sociaal Domein.
  4. Tenslotte staat ook de gang naar de rechter open.

Vragen van gemeenten over het beschikbare budget

Gemeenten hebben de VNG vragen gesteld over de wijze waarop de € 80 miljoen en de € 14 miljoen (voor beschermd wonen) voor de compensatie is berekend. We hebben deze vragen bij het ministerie van VWS neergelegd en wachten nog op het antwoord. Zodra we de antwoorden hebben, publiceren we deze in de vorm van Q&A’s of een factsheet.

Contactgegevens en indieningsprocedure geschillencommissie