Verhoog de loongebonden component van alle tarieven in de Jeugdwet en de Wmo per 1 januari 2022 met 1,13% en bestem de middelen alvast in de begroting. Daar roepen de VNG, de werkgevers in de zorg en het ministerie van VWS alle gemeenten dringend toe op.

Het doel is de de salarissen in zorg en welzijn te verbeteren. Het kabinet heeft hiertoe € 675 miljoen beschikbaar gesteld, gemeenten ontvangen hiervan € 94 miljoen structureel. Zorgaanbieders die werkzaam zijn binnen de Jeugdwet en de Wmo ontvangen de benodigde middelen om de salarissen te kunnen verbeteren. 

Bedrag toegevoegd aan gemeentefonds

Landelijk gezien is € 94 miljoen een passend bedrag voor gemeenten om de beoogde loonstijging te kunnen bekostigen. Het bedrag wordt in de decembercirculaire opgenomen en met ingang van 1 januari 2022 toegevoegd aan het gemeentefonds, het valt daarom onder het budgetrecht van de gemeenteraad.

Aanbesteding of lopend contract

Gemeenten kunnen zich in verschillende stadia van contractering bevinden. Als de aanbesteding voor 2022 en verder nog loopt, kan de stijging van de looncomponenten met 1,13% meegenomen worden bij de bepaling van het tarief. Voor het geval sprake is van een lopend contract waarin de tariefafspraken voor meerdere jaren zijn vastgelegd - al of niet met een clausule voor tussentijdse (tarief)wijzigingen - komt er zo spoedig mogelijk een handreiking hoe een gemeente de looncomponent kan laten stijgen, rekening houdend met het bestaande contract.

Zie ook