Governancestructuur

De besluitvorming binnen de Vereniging vindt plaats in de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het bestuur, binnen de VNG-organisatie in de Algemene directie.

ALV

De algemene vergadering van de leden van de VNG is jaarlijks in juni op de tweede en laatste dag van het VNG-jaarcongres. Het bestuur stelt in april de agenda en de stukken voor de ALV vast. (Agendapunten en stukken worden eerst in de directieraad en het bestuur behandeld.)

De algemene ledenvergadering kiest de leden van het bestuur, keurt jaarverslag en jaarrekening goed en spreekt zich uit over algemeen bestuursbeleid. Aan de vergadering nemen (vertegenwoordigers van) de VNG-leden deel. Het VNG-bestuur kan besluiten een buitengewone algemene vergadering (BALV) bijeen te roepen. Meestal vindt de BALV in het najaar plaats.

Meer informatie

Bestuur

Het VNG-bestuur bestuurt de Vereniging en stelt de strategie van de Vereniging vast. Ook is zij toezichthouder waar het de bedrijfsvoering van de Vereniging betreft. Het bestuur bereidt de algemene ledenvergadering voor en vertegenwoordigt de leden bij onderhandelingen met het Rijk en parlement.

Meer informatie

Commissies

Het bestuur wordt bijgestaan door commissies. De VNG heeft tien vaste beleidscommissies, het College voor Arbeidszaken en een aantal sub/adviescommissies. Deze commissies gaan over de belangrijkste gemeentelijke beleidsterreinen.

De vaste beleidscommissies zijn:

De commissies adviseren het bestuur over de belangenbehartiging ten aanzien van hun beleidsterreinen. In de beleidscommissies worden standpunten voorbereid ter vaststelling in het bestuur.

Meer informatie

  • VNG-commissies (voor informatie over alle (sub/advies)commissies en vergaderdata)

Algemene directie

Sinds september 2017 vormen Jantine Kriens (algemeen directeur) en Pieter Jeroense (plaatsvervangend algemeen directeur) de Algemene directie. In de portefeuilleverdeling ligt bij Pieter Jeroense de nadruk op de interne organisatie.

De directie is verantwoordelijk voor het onderhouden van de ledenrelaties en voor de strategie, de uitvoering ervan en de bedrijfsvoering van de VNG. De directie stuurt (op hoofdlijnen) op inhoud, processen en resultaten en legt verantwoording af aan het VNG-bestuur.

Directie Beleid

Het topmanagement van de VNG bestaat uit drie directeuren Beleid.

Meer informatie