De VNG-organisatie staat onder leiding van de Algemene directie. De organisatie bestaat uit de onderdelen VNG Beleid en VNG Bedrijven. Jantine Kriens is de algemeen directeur van de organisatie. Pieter Jeroense is plaatsvervangend algemeen directeur.

De VNG-organisatie inventariseert maatschappelijk relevante ontwikkelingen, zorgt voor agendasetting van issues die voor gemeenten relevant zijn, brengt gemeenten en andere partijen bij elkaar, en faciliteert bij belangenbehartiging, beleidsontwikkeling en dienstverlening.

Algemene directie VNG

De directie is verantwoordelijk voor het onderhouden van de ledenrelaties en voor de strategie, de uitvoering ervan en de bedrijfsvoering van de VNG. De directie stuurt (op hoofdlijnen) op inhoud, processen en resultaten en legt verantwoording af aan het VNG-bestuur.

Jantine Kriens, algemeen directeur VNG

Onderwijs en de emancipatie en integratie van minderheidsgroepen lopen als een rode draad door de loopbaan van Jantine Kriens. Als leerkracht was zij eind jaren zeventig verbonden aan één van de eerste Internationale Schakelklassen. Jongeren uit diverse landen van herkomst moesten zo snel mogelijk doorstromen naar een passende vorm van regulier onderwijs.

Als ambtenaar van de gemeente Rotterdam stond Jantine aan de wieg van vernieuwende aanpakken als het Fonds Achterstandsbestrijding Onderwijs en de Brede School. Na de decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid in 1998 vroeg het ministerie van OCenW haar als landelijk projectleider voor het onderwijsachterstandenbeleid. Van 2000 tot 2004 vervulde Jantine die rol als landelijk procesmanager bij het PMPO en als coördinator van het transferpunt onderwijsachterstanden.

Van 2002 tot 2006 was zij raadslid voor de PvdA in Rotterdam en van 2006 tot 2013 wethouder. Sinds mei 2013 is Jantine voorzitter van de directieraad van de VNG, per 1 januari 2017 algemeen directeur.
Jantine studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam.

Nevenfuncties

  • BNG - Raad van commissarissen
  • BNG Cultuurfonds - bestuurslid

Zie ook

 

portretfoto Pieter Jeroense

Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur VNG 

Pieter Jeroense heeft een warm hart voor de publieke zaak. De kwaliteit van publieke dienstverlening, van overheidsorganisaties en van de lokale democratie houden hem bezig. Hij begon zijn carrière bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna volgden verschillende leidinggevende functies bij de gemeente Leiden en de gemeente Rotterdam. In 2012 begon Pieter aan een nieuwe baan als gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Alphen aan den Rijn. Sinds eind augustus 2017 is hij plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG. Pieter studeerde Nederlands (Universiteit Utrecht), Bestuurskunde (Erasmus Universiteit Rotterdam) en journalistiek (Hogeschool Utrecht).

Nevenfuncties

Zie ook

Directie Beleid

VNG beleid geeft de belangenbehartiging van de leden vanuit het perspectief van inwoners van gemeenten vorm, brengt de uitvoeringspraktijk naar de Haagse politiek en ondersteunt gemeenten bij de toegang tot en vertaling van wetten en regelgeving. De directie Beleid bestaat uit drie directeuren: Albert Vermuë, Ali Rabarison en Nathan Ducastel.

Samen zijn zij verantwoordelijk voor de uitwerking van de VNG-strategie naar de strategie voor de directie Beleid. Elke directeur Beleid heeft daarnaast inhoudelijke aandachtsgebieden en is eindverantwoordelijk voor specifieke projecten en programma’s.

Directie Beleid Leefomgeving, Arbeidszaken

Albert Vermüe, directeur Beleid Leefomgeving, Arbeidszaken

Directeur: Albert Vermuë

Beleidsterreinen

De directie Beleid Leefomgeving en Arbeidszaken houdt zich bezig met de maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving en de programma’s Energietransitie en Invoering Omgevingswet. Tot het behouden en versterken van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving horen onder andere de aandachtsgebieden klimaatadaptatie, energietransitie, water, landbouw, bouwen, herstructureren en bereikbaarheid, circulaire economie en afval. Daarnaast houdt de directie zich bezig met de collectieve belangenbehartiging op het terrein van arbeidsvoorwaarden.

Over Albert Vermuë

Albert Vermuë is opgeleid als agrarisch econoom en heeft zich in zijn loopbaan steeds bezig gehouden met vraagstukken in het fysieke domein. Na een korte start als journalist heeft hij gewerkt bij een denktank van het ministerie van LNV. Het vertalen van internationale ontwikkelingen naar de beleidspraktijk van dat ministerie was daarbij de hoofdtaak. Daarna was hij voor Nederland zes jaar lang de onderhandelaar bij de Brusselse besprekingen over het Europese landbouwbeleid. Als directeur visserij bij hetzelfde ministerie was Brussel opnieuw een belangrijk werkterrein voor Albert.

In 2010 volgde zijn benoeming als algemeen directeur van de Unie van Waterschappen. Een functie bij een organisatie waar de VNG veel mee samenwerkt. Waterveiligheid, klimaatadaptatie en het klimaatakkoord waren daar belangrijke aandachtsgebieden. Naast zijn baan bij de VNG is Albert algemeen secretaris van de European Union of Watermanagement Associations (EUWMA).

 

Directie Beleid Inclusieve samenleving, Gemeentefinanciën

Foto Ali Rabarison, directeur Directie Beleid Inclusieve samenleving, Gemeentefinanciën

Directeur: Ali Rabarison

Over Ali Rabarison

Ali Rabarison heeft ervaring met de vraagstukken die spelen in het sociale- en fysieke domein. Zij was hoofd Sociaal Domein bij de directie Bestuursadvisering van de gemeente Amsterdam. Daarvoor was ze directeur Woon- en Leefomgeving bij het ministerie van BZK en plv. directeur Programmadirectie Wijkenaanpak, voormalig VROM. In deze functies bezocht Ali Rabarison veel wijken en buurten om samen met de gemeente, corporaties, maatschappelijke organisaties en bewoners een aanpak te ontwerpen om de leefbaarheid te vergroten. Ze was betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het Nationale Programma Rotterdam Zuid en zat namens het Rijk in het bestuur daarvan. Daarnaast werkte ze aan integratievraagstukken en vreemdelingenzaken bij het ministerie van Justitie en de IND. Ali studeerde international law, political sciences aan de Universiteit Leiden.

Zie ook

 

Directie Beleid Informatiesamenleving, Gemeenterecht, Lokale Democratie en Veiligheid

Nathan Ducastel, directeur Directie Beleid Informatiesamenleving, Gemeenterecht, Lokale Democratie en Veiligheid

Directeur: Nathan Ducastel

Over Nathan Ducastel

Voor Nathan Ducastel is informatiebeleid, digitalisering en dienstverlening bekend terrein. Nathan werkte de afgelopen 11 jaar als adviseur, MT-lid en manager bij PBLQ, een adviesbureau op het gebied van informatiebeleid en de informatiesamenleving. Ook in zijn eerdere loopbaan is informatiebeleid en de overheid een rode draad, onder andere bij het ministerie van BZK. Daarmee brengt hij de nodige ervaring mee om complexe onderwerpen verder op de bestuurlijke agenda te zetten en in goede banen te leiden en om handelingsperspectieven te ontwikkelen. Nathan begon bij de VNG als waarnemend hoofd van het team Informatiesamenleving. Hij positioneerde daarbij uitdrukkelijk ook de impact van digitalisering op de samenleving als onderdeel van de agenderende rol van de VNG. Nathan studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Zie ook