De VNG-organisatie staat onder leiding van de Algemene directie. De organisatie bestaat uit de onderdelen VNG Beleid en VNG Bedrijven. Leonard Geluk is de algemeen directeur van de organisatie. Pieter Jeroense is plaatsvervangend algemeen directeur.

De VNG-organisatie inventariseert maatschappelijk relevante ontwikkelingen, zorgt voor agendasetting van issues die voor gemeenten relevant zijn, brengt gemeenten en andere partijen bij elkaar, en faciliteert bij belangenbehartiging, beleidsontwikkeling en dienstverlening.

Algemene directie VNG

De directie is verantwoordelijk voor het onderhouden van de ledenrelaties en voor de strategie, de uitvoering ervan en de bedrijfsvoering van de VNG. De directie stuurt (op hoofdlijnen) op inhoud, processen en resultaten en legt verantwoording af aan het VNG-bestuur.

Leonard Geluk

Voordat Leonard Geluk op 1 april 2020 aantrad als algemeen directeur bij de VNG, was hij met name actief in de complexe wereld van de grote onderwijsorganisaties. Van 2014 tot 2020 was hij voorzitter van het college van bestuur van De Haagse Hogeschool. Uitgebreide ervaring als bestuursvoorzitter deed hij op als voorzitter van het college van bestuur van het ROC Midden Nederland in Utrecht (van 2009-2014).

In Rotterdam, de stad waar Leonard opgroeide en nog steeds woont, was hij van 2004 tot 2009 wethouder Jeugd & Onderwijs, een functie die hij sinds 2006 combineerde met de functie van portefeuillehouder Jeugdzorg in de Stadsregio Rotterdam. 

Voorafgaand aan zijn bestuursfuncties in de publieke sector werkte hij als consultant bij Deloitte (1996 tot 2000), Arthur Andersen Business Consulting (2000 - 2002) en Organise to Learn (2002 – 2004).

Direct na het afronden van zijn studie Staats- en Bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam was hij medewerker bij de CDA-Statenfractie van de provincie Zuid-Holland en juridisch medewerker Besturenraad Protestant-Christelijk Onderwijs, later opgegaan in Ouders en COO.

Nevenfuncties

  • Lid Bestuur Stichting Epos, basisschool te Rotterdam
  • Voorzitter RvC RISBO, BV onderdeel van de sociale faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Lid RvC Nederlandse Unesco Commissie
  • Lid RvT The Hague & Partners
  • Lid RvC Bank Nederlandse Gemeenten

Zie ook

Pieter Jeroense

Pieter heeft een sterke focus op het wereldwijd verbeteren van de kwaliteit van publieke dienstverlening, overheidsorganisaties én het versterken van de lokale democratie.

Zijn carrière begon in 1998 bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en omvatte vervolgens leidinggevende functies bij zowel de gemeente Leiden en gemeente Rotterdam. In 2012 zette hij zijn loopbaan voort als gemeentesecretaris/algemeen directeur van gemeente Alphen aan den Rijn. Sinds eind augustus 2017 is Pieter plaatsvervangend algemeen directeur VNG en directeur van VNG International.

Als plaatsvervangend directeur is hij onder andere verantwoordelijk voor de interne organisatie van de VNG. Als directeur VNG International behartigd Pieter de VNG-belangen op Europees en Mondiaal niveau. Bovendien heeft hij sinds 19 juni 2020 waargenomen verantwoordelijkheid voor de beleidsdirecties Gemeenterecht, Lokale Democratie en Veiligheid.

Pieter studeerde Nederlands (Universiteit Utrecht), Bestuurskunde (Erasmus Universiteit Rotterdam) en journalistiek (Hogeschool Utrecht). Met deze studieachtergrond én zijn 20-jarige ervaring als leidinggevende is de functie van plaatsvervangend algemeen directeur en directeur VNG International hem op het lijf geschreven.

Quote:

lokale politiek en mondiale kwesties gaan hand in hand

Nevenfuncties

Zie ook

Beleidsdirecteuren

VNG beleid geeft de belangenbehartiging van de leden vanuit het perspectief van inwoners van gemeenten vorm, brengt de uitvoeringspraktijk naar de Haagse politiek en ondersteunt gemeenten bij de toegang tot en vertaling van wetten en regelgeving. De directie Beleid bestaat uit 3 directeuren: Albert Vermuë, Ingrid Hoogstrate en Andries Kok.

Samen zijn zij verantwoordelijk voor de uitwerking van de VNG-strategie naar de strategie voor de directie Beleid. Elke directeur Beleid heeft daarnaast inhoudelijke aandachtsgebieden en is eindverantwoordelijk voor specifieke projecten en programma’s.

Albert Vermue

Beleidsterreinen

De directie Beleid Leefomgeving en Arbeidszaken houdt zich bezig met de maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving en de programma’s Energietransitie en Invoering Omgevingswet. Tot het behouden en versterken van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving horen onder andere de aandachtsgebieden klimaatadaptatie, energietransitie, water, landbouw, bouwen, herstructureren en bereikbaarheid, circulaire economie en afval. Daarnaast houdt de directie zich bezig met de collectieve belangenbehartiging op het terrein van arbeidsvoorwaarden.

Over Albert Vermuë

Albert Vermuë is opgeleid als agrarisch econoom en heeft zich in zijn loopbaan steeds bezig gehouden met vraagstukken in het fysieke domein. Na een korte start als journalist heeft hij gewerkt bij een denktank van het ministerie van LNV. Het vertalen van internationale ontwikkelingen naar de beleidspraktijk van dat ministerie was daarbij de hoofdtaak. Daarna was hij voor Nederland zes jaar lang de onderhandelaar bij de Brusselse besprekingen over het Europese landbouwbeleid. Als directeur visserij bij hetzelfde ministerie was Brussel opnieuw een belangrijk werkterrein voor Albert.

In 2010 volgde zijn benoeming als algemeen directeur van de Unie van Waterschappen. Een functie bij een organisatie waar de VNG veel mee samenwerkt. Waterveiligheid, klimaatadaptatie en het klimaatakkoord waren daar belangrijke aandachtsgebieden. Naast zijn baan bij de VNG is Albert algemeen secretaris van de European Union of Watermanagement Associations (EUWMA).

Nevenfuncties

  • Bestuurslid Stichting Skal
  • Lid Raad van Toezicht, HAS Hogeschool Den Bosch
  • Secretary General Union of Water Management Association (EUWMA)

Zie ook

LinkedIn-profiel Albert Vermuë

Andries Kok

Als directie Lokaal Bestuur en Informatiesamenleving houden Andries én zijn team zich bezig met de basisrandvoorwaarden waarbinnen gemeenten moeten functioneren. De directie richt zich onder andere op het regelen van collectieve arbeidsvoorwaarden voor de hele gemeentelijke sector. Maar ook op een goed functionerend financieel en juridisch stelsel voor gemeenten. Daarnaast richt zij zich op de impact van digitalisering binnen gemeenten rond openbare orde en veiligheid. De positionering van gemeenten binnen het huis van Thorbecke valt ook onder de verantwoordelijkheid van beleid lokaal bestuur en informatiesamenleving.

Over Andries

Andries studeerde sociologie en internationale geschiedenis aan de universiteiten van Utrecht en Keulen. Hij begon zijn loopbaan als onderzoeker en adviseur bij de Landelijke Studentenvakbond, en werkte tijdens zijn studie voor het Duitsland Instituut en Instituut Clingendael.

Naast zijn studieachtergrond als socioloog en historicus heeft Andries ook een sterke affiniteit met financiën en noemt zichzelf ook wel cijfersocioloog. Dat komt goed van pas bij de VNG omdat doelen en middelen daar vaak samenkomen. Er zijn veel doelen en weinig middelen. Politieke keuzes maken met beperkte financiële mogelijkheden. Daar gaat het volgens Andries vaak om.

Start bij de VNG

In 2008 werkte Andries al bij de VNG als beleidsadviseur werk, onderwijs en wonen. Daarna was hij in 2013 programmamanager bij gemeente Utrecht voor de decentralisaties binnen het sociaal domein. Ook ondersteunde hij de gemeenten Wassenaar en Voorschoten in een bestuurskrachttraject.

Terug naar de VNG

In 2015 keerde Andries terug bij de VNG en gaf daar tot 2022 leiding aan het team Gemeentefinanciën. In juni 2022 volgde zijn benoeming tot directeur Beleid Lokaal bestuur en Informatiesamenleving

Nevenfuncties

  •  Lid bestuur Stichting Thorbecke leerstoel, Universiteit van Leiden
  •  Lid bestuur Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden (COELO), Universiteit Groningen

Zie ook