Nieuws
De leefbaarheid in veel wijken staat onder druk. Daarom pleiten Valente, de Nederlandse ggz, de VNG, Divosa, Sociaal Werk Nederland, de Woonbond, Actiz, Aedes en Mind samen voor blijvende aandacht. Onze oproep aan informateur Plasterk: Een leefbare wijk voor iedereen : gebiedsgerichte aanpak als springplank voor welvaart en welzijn (pdf...
flats met muurschildering en voorbijrijdende fietsers
29 januari 2024
Brief aan parlement
Beste Kamerleden, Hierbij bieden Divosa en VNG u de vernieuwde propositie “De waarde van het sociaal domein” aan. Vrijdag hebben we deze ook aan de informateur opgestuurd. Hierin werken wij onze visie uit om te komen tot een gezonde samenleving waarin iedereen beschikt over voldoende inkomen en huisvesting, meedoet naar...
man en vrouw in gesprek, vrouw maakt notities
Rapport
Er is steeds meer aandacht voor het belang van leren en kennis toepassen om tot een betere uitvoeringspraktijk te komen. In regionale kenniswerkplaatsen binnen het zorg-, veiligheids- en sociaal domein komen praktijk (uitvoerende professionals, beleidsmakers, ervaringsdeskundigen) en kennisinstituten samen. Wat zijn de bouwstenen om tot een succesvolle kenniswerkplaats te komen...
Mevrouw onder begeleiding aan het koken
Handreiking
Deze gids richt zich op de inrichting van gegevensuitwisseling bij samenwerking tussen verschillende instanties in het sociaal, zorg- en veiligheidsdomein. Met als doel dat partijen samen complexe problemen aan kunnen pakken en de informatie kunnen delen die daarvoor nodig is, binnen de grenzen van privacywetgeving. De doelgroep zijn voornamelijk beleidsadviseurs...
Man achter laptop
15 november 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/045
Geachte leden van college en gemeenteraad, Aanleiding en achtergrond In de ledenbrief van 18 januari 2023 (Lbr. 23/002) hebben wij u gevraagd om toestemming te geven om de data van het Inlichtingenbureau (hierna IB) te mogen verstrekken aan het Centraal Planbureau (hierna CPB). Het CPB zou een onderzoek uitvoeren naar...
3 jongeren hangen buiten
18 januari 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/002
Geachte leden van college en gemeenteraad, Aanleiding De VNG heeft overeenstemming bereikt met het rijk over een onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming jeugdzorguitgaven. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op een middellange...
vrouw op scootmobiel en wandelende man