22 juni 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/039
Geachte leden van college en gemeenteraad, In onze ledenbrief van maandag 20 juni jl. hebben wij aangekondigd dat wij u, afhankelijk van de planning van een nieuwe datum voor het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv), vandaag een resolutie zouden voorleggen. Hierbij ontvangt u deze resolutie ‘Zekerheid over de structurele financiën’...
20 juni 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/037
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder hebben wij u met de ledenbrief van 1 juni jl. de agenda met een aantal bijlagen toegezonden voor onze ALV van 29 juni a.s. In deze nazending ontvangt u hierbij de volgende stukken: Overzicht rijksbeleid op het gebied van wonen (ter informatie bij...
1 juni 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/035
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van woensdag 29 juni 2022, 11.30-13.00 uur. Deze ALV maakt deel uit van het tweedaagse VNG Jaarcongres op 28 en 29 juni 2022 dat voor het eerst sinds lange tijd weer...
12 januari 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/002
Voor de extra ALV van 13 januari a.s. ontvangt u hierbij een tweede nazending. Eerder zonden wij u met de ledenbrief van 16 december jl. en de ledenbrief van 5 januari jl. reeds de agenda en bijlagen, waaronder 2 resoluties en een aantal moties met preadviezen. Volledige vergaderset Het volledige...
20 december 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/085
Op 15 december presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie het regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Een eerste reactie op het akkoord hebben we 16 december aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer gestuurd. Hierin uiten we onze zorgen, waarbij met name de breuk van de nieuwe coalitie...
16 december 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/084
In de ledenbrief van 1 december jl. hebben wij aangekondigd dat op donderdag 13 januari 2022 een digitale Extra ALV wordt gehouden. De directe aanleiding hiervoor was de dringende oproep aan het bestuur in twee informele bestuurlijke sessies over de herijking gemeentefonds op 26 november jl. om op zo kort...