Nieuws
22 juni 2023
Brief aan kabinet
Geachte fondsbeheerders, Met deze brief berichten we u graag over de uitkomsten van onze Algemene Ledenvergadering. Belangrijk onderwerp van gesprek was het oordeel van de leden over de Voorjaarsnota. Daarin schetst u een nieuwe normeringssystematiek en wordt de eenmalige bijdrage van € 1 miljard in 2026 structureel opgenomen in de...
Jaarrekening met rekenmachine en pen
9 juni 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/025
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder hebben wij u met de ledenbrieven van 17 mei, 5 juni en 6 juni de agenda en een aantal bijlagen toegezonden voor onze ALV van 14 juni. In deze derde nazending ontvangt u een aantal stukken, waaronder 2 moties en preadviezen, bij de...
Zaal tijdens ALV 2022
24 mei 2023
Brief aan kabinet
Geachte heer Rutte, Gemeenten en provincies staan altijd klaar om samen met de rijksoverheid aan grote maatschappelijke opgaven te werken of crises op te lossen. De financiële keuzes in de Voorjaarsnota zetten de uitvoering van wettelijke taken én de haalbaarheid van de grote maatschappelijke opgaven echter ernstig onder druk. We...
geld, rekenmachine en formulier
6 juni 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/024
Geachte leden van college en gemeenteraad, In deze tweede nazending ontvangt u een nieuwe versie van de resolutie “Naar een rechtvaardig, duurzaam en solide meerjarig financieel perspectief” van het bestuur en een aantal moties en preadviezen bij de volgende agendapunten: Agendapunt 7a. Meerjarig financieel perspectief gemeenten Agendapunt 8: Verantwoording bestuur...
Bestuurdersdag en BALV 2019
5 juni 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/023
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder hebben wij u met de ledenbrief van 17 mei de agenda met een aantal bijlagen toegezonden voor onze ALV van 14 juni. In deze nazending ontvangt u een aantal stukken waaronder een aantal moties en preadviezen bij de volgende agendapunten: Agendapunt 7a: Meerjarig...
31 mei 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/022
Geachte leden van college en gemeenteraad, In de ledenbrief van 10 mei jl. maakten we de enkelvoudige voordracht van de voordrachtscommissie bekend voor de invulling van een aantal vacatures in de bestuurlijke organisatie van de VNG. Daarbij is ook de mogelijkheid tot het stellen van andere kandidaten geopend. In de...