12 februari 2021
Brief aan kabinet
Geachte leden van het kabinet, Vanmorgen heeft de Algemene Ledenvergadering van de VNG unaniem de resolutie “Herstel van bestuurlijk en financieel vertrouwen” aangenomen. Deze resolutie bevat de afspraken die de VNG namens de gemeenten met het nieuwe kabinet wil maken.
5 februari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/011
Hierbij ontvangt u de volgende nagekomen stukken voor de Buitengewone ALV van 12 februari: Ingediende moties en preadviezen daarbij van het VNG bestuur (ter besluitvorming) Het voorstel van het VNG bestuur “Kwijtschelding gemeentelijke vorderingen gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire” (ter besluitvorming) De concepttekst voor een Wet op het Decentraal Bestuur (WDB) (ter...
29 januari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/008
Op 22 oktober jl. informeerden wij u over de voordracht van de adviescommissie Governance voor de invulling van vacatures in het VNG-bestuur en een aantal VNG-commissies. Op 6 januari jl. is conform de VNG Statuten de mogelijkheid geopend tot het stellen van tegenkandidaten. Er zijn hierop geen tegenkandidaten gesteld. In...
15 januari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/002
Vanwege de coronacrisis is het helaas ook in februari niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. Het VNG-bestuur kiest er daarom voor om ook de Buitengewone ALV van 12 februari a.s., 10.00-12.15 uur, digitaal te laten plaatsvinden. Ik nodig u namens het bestuur van harte uit voor deze Buitengewone...
3 december 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/087
Op 12 februari a.s. vindt de uitgestelde ALV plaats. Hierbij ontvangt u ter informatie alvast een aantal concept-ALV-stukken, waaronder het GGU Jaarplan 2021, de VNG Agenda 2021 en de verantwoording door het bestuur over de uitvoering van moties die in de ALV van 25 september jl. zijn aangenomen of aangehouden...
15 oktober 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/076 (NB: ingetrokken)
Rectificatie Deze statutenwijziging is besproken (en aangenomen) in de ALV van 25 september 2020. De stukken (volledigheidshalve hieronder vermeld) zijn voorafgaand aan de ALV verzonden. De ledenbrief is door een administratieve fout per abuis verzonden. Onze excuses voor het misverstand!