24 april 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Woensdag 29 april debatteert u met de ministers Van Engelshoven en Slob over onderwijs en corona. In de afgelopen maanden heeft de VNG een regierol vervuld bij het realiseren van de noodopvang voor vitale beroepen en het bieden van opvang, onderwijs of begeleiding aan kwetsbare kinderen.
Rapport
Voorschoolse educatie is een belangrijk instrument bij het voorkomen van taalachterstanden bij kinderen van nieuwkomers. Uit het onderzoek komt naar voren dat gemeenten melden dat de meeste kinderen van inburgeringsplichtige ouders gebruik maken van voorschoolse educatie, maar dat het lastig is om hierover accurate cijfers te leveren omdat de groep...
18 februari 2020
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Van Engelshoven, Op 19 december jl. voerden wij met u bestuurlijk overleg naar aanleiding van de ‘Bestuurlijke afspraken Laaggeletterdheid 2020-2024’ van 9 september 2019. Daarbij is tot onze verrassing gebleken dat u volhardt in het structureel niet indexeren van de specifieke uitkering educatie 2019 op basis van de...
Overig
Het merendeel van de gemeenten maakt plannen, of voert plannen uit, om te zorgen dat alle peuters gebruik maken van voorschoolse voorzieningen. Ook kinderen van niet-werkende ouders. Dit blijkt uit de eerste Monitor Bereik van voorschoolse voorzieningen in Nederland. In 2015 werd geraamd dat 40 duizend peuters geen gebruik maakten...
8 februari 2018
Brief aan parlement
18MO00618
Geachte Commissieleden, De ambitie van het kabinet is het bestrijden van kansenongelijkheid in het onderwijs en het stimuleren van talent. Het kabinet erkent met zijn extra investering in de voorschool het belang van peutervoorzieningen. Wij juichen dat toe, maar de keuze om alleen te investeren in peuters met een achterstand...