Geachte mevrouw Van Engelshoven,

Op 19 december jl. voerden wij met u bestuurlijk overleg naar aanleiding van de ‘Bestuurlijke afspraken Laaggeletterdheid 2020-2024’ van 9 september 2019. Daarbij is tot onze verrassing gebleken dat u volhardt in het structureel niet indexeren van de specifieke uitkering educatie 2019 op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs/WEB en dat u geen principe-uitspraak wilt doen over indexatie in de komende jaren.