Organisatie

Sardes

Publicatie soort

Rapport

Voorschoolse educatie is een belangrijk instrument bij het voorkomen van taalachterstanden bij kinderen van nieuwkomers. Uit het onderzoek komt naar voren dat gemeenten melden dat de meeste kinderen van inburgeringsplichtige ouders gebruik maken van voorschoolse educatie, maar dat het lastig is om hierover accurate cijfers te leveren omdat de groep bijna nergens afzonderlijk geregistreerd wordt.

Voor het onderzoek is een online vragenlijst gestuurd naar alle gemeenten. De respons was hoog: 60%. Het onderzoek laat zien dat er aanleiding kan zijn om als gemeente nog eens te kijken naar de doelgroep-definitie voor de voorschoolse educatie. Slechts een beperkt aantal gemeenten neemt ‘kinderen van inburgeraars’ expliciet op in de doelgroep-definitie voor voorschoolse educatie.

Ook blijkt dat een aantal gemeenten niet weet hoeveel peuters van inburgeringsplichtigen deelnemen aan voorschoolse educatie.

Het onderzoek geeft een paar goede voorbeelden en suggesties om eraan bij te dragen dat (nog) meer peuters van inburgeringsplichtigen deelnemen aan voorschoolse educatie.

In het nieuwe inburgeringsstelsel zal de gemeente zorgen dat iedere inburgeraar een intake krijgt en een persoonlijk inburgeringsplan. Bij deze uitvraag wordt dan duidelijk of er jonge kinderen tot het gezin behoren. Het is dan aan de gemeente om het inburgeringstraject van de ouder zó in te richten dat gelijktijdig kinderopvang of voorschoolse educatie beschikbaar is.