24 maart 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/017
Met deze ledenbrief ontvangt u de aanpassingen van het VNG-model Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de VNG-model Verordening op de raadscommissies. De aanpassingen volgen uit het wetsvoorstel Bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel loopt nog. U kunt...
12 februari 2020
Brief aan kabinet
Geachte heer Knops, U heeft de VNG verzocht te reageren op en u te adviseren over het conceptvoorstel van Wet versterking participatie op decentraal niveau. Het wetsvoorstel regelt de Gemeentewet door de verplichte inspraakverordening te verbreden naar een participatieverordening, waarin gemeenten ook het uitdaagrecht (de Nederlandse variant van Right to...
11 februari 2020
Brief aan kabinet
Geachte heer Knops, Met uw brief d.d. 27 november 2019, kenmerk 2019-0000609558 vroeg u ons om een reactie op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Kieswet in verband met het bevorderen van de integriteit in het...
17 oktober 2019
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Ollongren, Op 23 augustus 2019 heeft u in uw brief met het kenmerk 2019-0000419800 advies gevraagd over het concept van het voorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Het wetsvoorstel vloeit direct voort uit het Regeerakkoord. De aanpassing van de Wgr beoogt de politieke verantwoording over...
5 augustus 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/062
De VNG heeft alle modelverordeningen gemeentelijke belastingen aangepast aan de ‘100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever’ (VNG, 2018). De meeste wijzigingen zijn van redactionele aard. In onze ledenbrief lichten we de aanpassingen toe. Aanpassingen zijn o.a. De modelverordening onroerende-zaakbelastingen; het vervangen van de macronorm door een benchmark De modelverordening rioolheffing...