Geachte mevrouw Ollongren,

Op 23 augustus 2019 heeft u in uw brief met het kenmerk 2019-0000419800 advies gevraagd over het concept van het voorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Het wetsvoorstel vloeit direct voort uit het Regeerakkoord.

De aanpassing van de Wgr beoogt de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking te verbeteren.