Geachte heer Knops,

Met uw brief d.d. 27 november 2019, kenmerk 2019-0000609558 vroeg u ons om een reactie op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Kieswet in verband met het bevorderen van de integriteit in het decentraal bestuur en de aanpak van bestuurlijke problemen bij gemeenten.