Om de toegang tot en levering van (Wmo-)hulpmiddelen merkbaar te verbeteren, richtte het ministerie van VWS een landelijk actieteam op. In de periode november 2019 tot en met januari 2020 is een normenkader en een actieplan hulpmiddelen vastgesteld. De VNG is 1 juni 2020 gestart met het project Verbeteragenda hulpmiddelen. We hebben gemeenten toen opgeroepen hieraan mee te doen. Hieronder vindt u producten van de Verbeteragenda: handreikingen en convenanten.

Convenanten meeverhuizen en maatwerkprocedure

Vorig is jaar is in 4 werkgroepen bestaande uit een aantal betrokken partijen waaronder gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren, VWS, Firevaned, Iederin en Per Saldo van start gegaan om de punten uit het actieplan uit te werken. Inmiddels hebben 2 werkgroepen hun resultaat opgeleverd in de vorm van deze convenanten die op 5 maart 2021 door de deelnemende partijen bestuurlijk zijn vastgesteld.

De VNG ondersteunt beide convenanten en roept gemeenten deze te ondertekenen en de daarin gemaakte afspraken te implementeren in de uitvoeringspraktijk.

Oplegger/bijlage bij de convenanten

Een aantal gemeenten heeft de VNG gevraagd of het mogelijk is een oplegger/bijlage  te voegen bij getekende convenanten waarin kan worden aangegeven hoe eigen beleid zich verhoudt tot de inhoud van de convenanten en op welk punt de gemeente genoodzaakt is een voorbehoud te maken. Zolang dit voorbehoud niet in strijd is met de bedoeling en de uitgangspunten van de convenanten, wil de VNG dit mogelijk maken. Op het formulier is het nu mogelijk om naast het invullen van het register een bijlage en/of opmerking toe te voegen. We hopen dat deze mogelijkheid ertoe bijdraagt dat meer gemeenten de convenanten gaan ondertekenen.

Onderteken de convenanten en laat ons dit weten

We hebben een een register geopend waarin gemeenten ons kunnen melden dat zij de convenanten hebben ondertekend:

Lees hieronder de toelichting op de convenanten en het doel ervan, of download deze toelichting als PDF (61 kB). Per convenant hebben we ook een Q&A opgesteld. die vindt u ook hieronder.

Handreikingen en brochures Verbeteragenda toegang

Op de bestuurlijke tafel hulpmiddelen van 5 oktober 2021 zijn diverse handreikingen en brochures die door de verschillende werkgroepen in het project  Verbeteragenda hulpmiddelen zijn ontwikkeld vastgesteld. De werkgroepen waren samengesteld uit alle bij het proces van hulpmiddelenverstrekking betrokken partijen. We hopen dat het gebruik van de producten ertoe bijdraagt dat de uitvoering van gemeenten en andere betrokken partijen gaat voldoen aan het normenkader toegang hulpmiddelen.

De VNG beveelt de producten van harte bij de leden aan. We presenteren hier de handreikingen en brochures met korte toelichtingen, daarbij vermelden we aan het realiseren van welke normen (behorend bij welke thema’s) uit het normenkader het betreffende product een bijdrage kan leveren.

Ondertekening convenanten gemeente Rijssen-Holten

Wethouder Ben Beens van Rijssen-Holten geeft het goede voorbeeld en tekent alvast de convenanten hulpmiddelen: 'Goede procesafspraken zijn belangrijk als we de client écht centraal willen stellen'.

Ledenbrief juli 2020

De VNG informeerde de gemeenten in juli 2020 per ledenbrief over het project Verbeteragenda hulpmiddelen, het landelijk normenkader en het actieplan. In deze ledenbrief (Lbr, 20/054) riepen we gemeenten om mee te doen met de Verbeteragenda hulpmiddelen. Hieronder de ledenbrief en bijlagen:

Hulpmiddelen in het berichtenverkeer

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein is gestart met het project om het financieel administratieve proces rondom hulpmiddelen te verbeteren. Aanleiding hiervoor is dat het Ketenbureau signalen kreeg dat het huidige berichtenverkeer onvoldoende aansluit bij de verstrekking van Wmo-hulpmiddelen. Lees meer hierover op de website van het Ketenbureau:

Meer informatie

In maart 2021 verscheen er een Nieuwsbrief Verbeteragenda Hulpmiddelen waarin betrokkenen werden geïnformeerd over de voortgang van het project.