De regie op inburgering komt bij de inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering (1 januari 2022) bij de gemeenten te liggen. Hierbij worden zij verantwoordelijk voor onder andere de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen gedurende het inburgeringstraject. Het inrichten van regionale samenwerking kan gemeenten helpen bij de uitvoering van de verantwoordelijkheden en taken van de nieuwe wet.

Regionale samenwerking biedt u als bestuurder kansen om de eigen lokale ambities en visie rond inburgering te realiseren. Om een beeld te geven van hoe deze afspraken op bestuurlijk niveau gemaakt kunnen worden zijn er ter inspiratie een aantal praktijkvoorbeelden uitgelicht. Medebestuurders laten zien hoe zij de samenwerking vorm geven en op welke thema’s er voor samenwerking is gekozen.

Kansen van regionale samenwerking

De keuze om als gemeenten samen op te trekken bij de beleidsvorming en uitvoering rond de nieuwe wet, heeft verschillende voordelen. Regionale samenwerking stelt gemeenten in staat om expertise, mankracht en middelen te bundelen. Verschillende taken uit de nieuwe wet, bijvoorbeeld het voeren van de voortgangsgesprekken met inburgeraars, kunnen worden verdeeld en kunnen zo de (uitvoerings)kosten verlagen. Door samen te werken kan daarnaast kennis en ervaring worden gedeeld, wat kan bijdragen aan de kwaliteit van het beleid. Ook is samenwerking tussen gemeenten van belang om het gewenste aanbod aan inburgeraars te realiseren. U creëert meer volume om een kwalitatief goed en een gedifferentieerd en flexibeler aanbod neer te zetten. Dit brengt de gemeente in staat om de inburgeraar centraal te stellen en maatwerk te leveren.

Iedere regio is anders

Regionale samenwerking biedt zowel op bestuurlijk, beleids – als uitvoeringsniveau kansen aan gemeenten. Er is hierbij geen eenduidige aanpak voor het opzetten van regionale samenwerking; iedere gemeente ziet er anders uit en heeft andere wensen en behoeften. Wel staat elke gemeente voor dezelfde opgave met betrekking tot de nieuwe Wet inburgering. De meerwaarde van regionale samenwerking kan voor iedere gemeente in andere onderwerpen of prioriteiten zitten. Het is de moeite waard om als gemeente te onderzoeken waar deze meerwaarde in zit om de samenwerking tot een succes te brengen.

Ook de vorm van samenwerking verschilt per regio, bijvoorbeeld door de verschillende groottes van gemeenten. Daarnaast kan een gemeente lokaal al bepaalde afspraken hebben gemaakt met vrijwilligersorganisaties of bedrijven.

De verschillen tussen gemeenten  kunnen samenwerking bemoeilijken, maar betekent niet dat samenwerking onmogelijk is. Het vergt het maken van goede bestuurlijke afspraken over het doel, vorm en de inhoud van de samenwerking. Onderstaande praktijkvoorbeelden laten zien hoe verschillende gemeenten dit hebben aangepakt.

Praktijkvoorbeelden

Op welke thema’s wordt samengewerkt en waarom? Wat is de meerwaarde van de samenwerking voor een goede uitvoering van de nieuwe Wet inburgering? En hoe is de samenwerking precies vormgegeven? Dat zijn onder andere vragen waar de praktijkvoorbeelden antwoord op geven.

Nieuwe wet

Samen met DUO, het ministerie van SZW en het COA ondersteunen Divosa en de VNG gemeenten in de voorbereidingen en implementatie van de nieuwe Wet inburgering die op 1 januari 2022 in werking treedt. In het nieuwe stelsel ligt de regie op inburgering bij gemeenten. Het doel is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving.

Meer informatie?

Heeft u vragen over het vormgeven van bestuurlijke regionale afspraken of behoefte aan advies bij een lopend regionaal proces? Neem dan contact met ons op via helpdeskvluchtelingen@vng.nl.