Logo Beschermd Thuis

Van lokaal tot landelijk niveau zijn verschillende partijen actief om de transitie naar een beschermd thuis succesvol te laten verlopen. Bij alles wat we doen staat de sociale inclusie voor kwetsbare inwoners centraal. Dit overzicht laat zien welke partijen, partners en werkgroepen betrokken zijn bij beleidsvorming, besluitvorming, implementatie, uitvoering en ondersteuning aan gemeenten. 

Transformatie in partnerschap 

De ambitie van de beweging Beschermd Thuis vraagt wat van alle betrokken partijen én van de samenleving. We zitten middenin een groot en langdurig transformatieproces: in stenen en financiële middelen, maar vooral ook in de manier van samenwerken, organiseren en denken.

tekening: bouwvakker in huis

Kenmerkend voor een dergelijke transformatie zijn een grote mate van onzekerheid en wederzijdse afhankelijkheden. Vanzelfsprekend roept dat vragen op bij alle betrokkenen en gaat het gepaard met de nodige ‘groeipijn’. Alleen met krachtige en aanhoudende samenwerking met lokale, regionale en landelijke partners kunnen we de sociale inclusie voor mensen met psychische kwetsbaarheid een stap verder brengen.

Op regionaal niveau wordt partnerschap geborgd in de samenwerkingsafspraken die worden vastgelegd op basis van de Norm voor Opdrachtgeverschap. Op landelijk niveau is de afstemming tussen (vertegenwoordigers van) gemeenten, VWS, BZK, Valente en Mind geborgd in een bestuurlijk overleg, stuurgroep en het zogenaamde cockpit-overleg.

Download de infographic hieronder als doorklikbare PDF (636 kB)

 

Geschillencommissie

Soms verloopt de samenwerking tussen gemeenten en/of zorgaanbieders niet zoals afgesproken of verwacht. Er bestaan momenteel twee landelijke geschillencommissies die geschillen op het vlak van de Wmo behandelen. De geschillencommissie Sociaal Domein en de geschillencommissie landelijke toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. De wens bestaat al langer om deze samen te voegen én onafhankelijk te positioneren. De ambitie is de geschillencommissie Wmo vanaf 1 april 2023 in het leven te laten gaan. De geplande invoering van het woonplaatsbeginsel BW, bijbehorende overlegbepaling én de NvO geven nieuwe toetsingskaders mee aan deze geschillencommissie. Doel van de geschillencommissie is om geschillen tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en zorgaanbieders te beslechten en daar waar mogelijk een gang naar de rechter te voorkomen. Een brede stuurgroep en werkgroep treffen momenteel de voorbereidingen, begeleid door De Geschillencommissie. Naast de VNG zijn hierin ook zorgbranches vertegenwoordigd.

Ondersteuningsstructuur

Om gemeenten en partners vraaggericht te helpen en de gewenste beweging succesvol te laten verlopen, is er een ondersteuningsstructuur ingericht. Verschillende teams staan klaar om te ondersteunen met allerlei vragen en implementatievraagstukken. Denk aan het inrichten van de regionale governance en het maken van bijbehorende financiële afspraken in regionaal verband. Vraagstukken zoals het vertalen van het objectief verdeelmodel naar de regionale situatie. Of juist inhoudelijke afspraken over het realiseren van woonplekken met zorgaanbieders en woningcorporaties.

Wat is uw vraag en wie kan hierbij ondersteunen?

Nieuwsbrief Beschermd Thuis

Met deze maandelijkse nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rond Beschermd Thuis!