De VNG voert een verkenning uit van het softwareaanbod voor aansluiting op de Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV). De uitkomst van deze verkenning geeft een goed beeld van de omgevingswetsoftware op de onderdelen VTH software, Plansoftware en software voor toepasbare regels. 

Doel van de marktverkenning

Het doel van deze marktverkenning is een concreet beeld te krijgen van het (toekomstige) aanbod van leveranciers van omgevingswetsoftware. De resultaten van de uitvraag bieden gemeenten inzicht bij de verwerving van software ter voorbereiding op de Omgevingswet. Zowel leveranciers die softwareproducten en/of -diensten aanbieden gericht op de Omgevingswet, als leveranciers die dat voornemens zijn, kunnen zich via de marktverkenning presenteren aan gemeenten.

De vragen uit de marktverkenning zijn gericht op het brede aanbod van (componenten van) Omgevingswetsoftware zoals gemeenten dit per inwerkingtreding van de wet geïmplementeerd moeten hebben. Denk aan de software voor vergunningverlening waarmee een gemeente per inwerkingtreding van de wet is aangesloten op het Omgevingsloket van de DSO landelijke voorziening. Daarnaast gaat een aantal vragen in op de periode na inwerkingtreding. Daarbij ligt de focus op een integraal samenhangende oplossing met aanvullende functionaliteiten.

Resultaten marktverkenning

De openbare antwoorden op deze Marktverkenning vindt u onder 'Meer informatie'. U vindt hier een totaaloverzicht en een overzicht van de antwoorden op het voldoen aan GEMMA requirements. Deze documenten bevatten alleen de antwoorden waarvan de leverancier toestemming heeft gegeven voor openbare publicatie.
Wilt u als gemeente de complete, vertrouwelijke, antwoorden inzien, dan kunt u deze opvragen via omgevingswet@vng.nl. U ontvangt dan de meest actuele antwoorden van alle leveranciers, een oplegnotitie, de lege vragenlijst en een totaallijst in Excel. Daarnaast ontvangt u een overzicht van de antwoorden op het voldoen aan GEMMA requirements. Het verschil met de openbare antwoorden is dat u hierin ook de als vertrouwelijk bestempelde antwoorden krijgt (ook in het overzicht van de requirements). Ook wordt u automatisch op de hoogte gehouden van updates van deze antwoorden en van antwoorden van nieuwe leveranciers. De complete lijst met antwoorden mag alleen door de individuele gemeente worden gebruikt en mag niet worden gedeeld met overige bevoegde gezagen of derden.

Meer informatie