VNG Magazine nummer 17, 5 november 2021

Tekst: VNG

Terugblik op de VNG-bestuursvergadering van 28 oktober 2021

De voorzitter opent de vergadering en heet Eelco Eerenberg, wethouder in Utrecht, welkom. Eerenberg is de nieuwe voorzitter van de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs als opvolger van Sven de Langen, die stopte als wethouder in Rotterdam.

Verhoogde asielinstroom
De verhoogde instroom van asielzoekers in combinatie met de lage uitstroom van statushouders maakt acute noodopvang nodig. Het bestuur bespreekt de stand van zaken rond het creëren van opvangplekken. Het benadrukt het belang van samen optrekken, als gemeenten onderling en met de andere overheden.

Vacature voordrachtscommissie
Paul Depla, burgemeester van Breda, is teruggetreden als voorzitter van de voordrachtscommissie (die verantwoordelijk is voor de selectie van kandidaten voor het bestuur en commissies van de VNG). Vicevoorzitter René Verhulst is bereid het voorzitterschap op zich te nemen. Daarmee is een vacature binnen de commissie ontstaan, waarvoor Jannewietske de Vries, burgemeester van Súdwest-Fryslân, wordt voorgedragen. Het bestuur stemt in met haar benoeming.

Jaarplan en de begroting 2022
Penningmeester Eric van Oosterhout geeft een toelichting op het jaarplan en de begroting van de VNG voor 2022, inclusief de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Het bestuur stemt in met het jaarplan en de begroting, deze worden ter kennisname aan de leden gestuurd bij de ALV-stukken voor 26 november 2021.

Algemene Ledenvergadering
Op 26 november 2021 vindt in het NBC in Nieuwegein de Bestuurdersdag en de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Het bestuur bespreekt de stukken en de begeleidende ledenbrief die hiervoor aan de leden worden gestuurd. De ALV en een deel van de Bestuurdersdag zijn online te volgen. Leden kunnen tijdens de ALV ook online stemmen.

Herijking Gemeentefonds
De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft een advies uitgebracht over het voorstel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de verdeling van het gemeentefonds aan te passen. De raad heeft een aantal kritische kanttekeningen gemaakt. Het ministerie heeft nog niet aangegeven hoe het vervolg eruitziet.

Overige onderwerpen
Verder is in het bestuur gesproken over de cao-onderhandelingen voor gemeenteambtenaren, die nog niet zijn afgerond. ZJO-commissievoorzitter Eelco Eerenberg geeft een toelichting op de Hervormingsagenda Jeugd, die in januari 2022 klaar moet zijn. Inmiddels zijn verschillende werkgroepen aan de slag om de inhoud van de agenda op te stellen. Ook wordt kort gesproken over de ‘white paper human capital’ die is opgesteld door de Taskforce Economie.

Global Goals en de VNG

Sinds januari is het kantoor van VNG, de Willemshof, een officieel Global Goal 11 huis. De zichtbaarheid hiervan werd eerder al verstevigd door de onthulling van het Global Goals kunstwerk. Sinds oktober zijn er ook SDG-tegels voor de monumentale toren gelegd. Op de tegels staan de doelen waar de VNG zich voor inzet weergegeven. De tegels maken deel uit van een samenhangende actie binnen de gemeente om aan bewustwording rondom de doelen te werken. Het kunstwerk en de tegels passen binnen de interne ontwikkeling binnen de VNG om de doelen te internaliseren en realiseren.

Global Goals Gemeenteverkiezing 2022
Jaarlijks zetten gemeenten zich in om hun steentje bij te dragen aan het bereiken van een duurzame en inclusieve samenleving. Er zijn inmiddels al 118 Global Goals gemeenten. Zij kunnen allemaal meedoen aan de verkiezing voor de Global Goals Gemeenteverkiezing 2022 en zo de zichtbaarheid van de Global Goals acties in hun gemeente vergroten. Meer informatie over de verkiezing.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging