Nummer 6, 2017

Op 23 maart vergaderden het VNG -bestuur, de commissie Raadsleden en Griffiers en de commissie Gezondheid en Welzijn. Waarover spraken zij? Op deze pagina treft u een korte terugblik aan. Het volledig verslag kunt u lezen op www.vng.nl.

Tekst: VNG

Bestuur 

De vergadering start met het ophalen van ervaringen rond de verkiezingen. Het bestuur is verheugd over het opkomstpercentage, maar kritisch over het verkiezingsproces en verwacht een belangrijke rol in de evaluatie daarvan. De inzet zal in ieder geval zijn de vereenvoudiging van het systeem en digitale ondersteuning van het telproces.

Het bestuur stemt in met het uitwerken van diverse voorstellen rondom Samen Organiseren, waaronder het instellen van een College van Dienstverleningszaken en het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering ten behoeve van de alv (zie ook pagina 8). De voorstellen sluiten aan bij de beweging die gemeenten met elkaar willen maken. Het bestuur geeft een aantal punten mee waaronder aandacht voor de raad en de werkprocessen van de raad, en een goede samenstelling van de taskforce van het in te stellen college.

Op 1 januari 2020 wordt de positie van een ambtenaar gelijkgesteld aan een burgerlijke aanstelling vanwege de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren die eind vorig jaar is aangenomen. Voordat het zover is, moeten nog veel vragen beantwoord worden. Bijvoorbeeld of de VNG ook in de nieuwe situatie de cao afsluit voor gemeenten. Voor het beantwoorden van deze en andere vragen is een planning gemaakt:

  • april-september 2017: verkenning juridische mogelijkheden;
  • oktober-november 2017: voorleggen opties en advies vragen aan leden;
  • december 2017: besluitvorming tijdens de BALV.

Het bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

Raadsleden en Griffiers

In vervolg op de Ontwikkelagenda lokale democratie stelt de commissie een actieprogramma op. Een groot aantal activiteiten en trajecten is al samengebracht. De kern is het bundelen van krachten richting de raadsverkiezingen van 2018 met als speerpunten: democratische vernieuwing, samenspel en professionalisering.

De VNG heeft voormalig griffier in Amstelveen Pascale Georgopoulou aangetrokken voor de aanpak van vraagstukken betreffende ‘de raad en de Omgevingswet’. Aandacht krijgen vragen als: welke thema’s spelen er en welke ondersteuning bieden we? Een aantal gemeenteraden is al bezocht. De thema’s die daarbij aan de orde kwamen, betreffen de rechtsbescherming, de bevoegdheden en het samenspel tussen raad en college, en de regionale samenwerking. Deze punten komen ook terug in de Ontwikkelagenda lokale democratie. Daarmee is er een kans om onderwerpen met elkaar te verbinden. Het biedt bovendien handvatten om het lokaal echt anders te doen. De commissie wil zich inzetten voor het belang van de raad, ook richting de andere VNG-commissies, en optreden als ambassadeur(s) voor gemeenten.

Tot slot sprak de commissie over de raadsledenvergoeding. Samen met het VNG-bestuur en de subcommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (RPA) pleiten zij voor een (brede) heroverweging van de vergoedingen van politiek ambtsdragers en, vooruitlopend daarop, specifiek de vergoeding van raadsleden in de kleinste gemeenten. De wens tot heroverweging van de beloningen van politiek ambtsdragers is door de VNG inmiddels geagendeerd bij BZK, het coördinerend ministerie.

Gezondheid en Welzijn

De commissie blikt terug op het overleg van 9 maart, met name op de financiële afspraken met betrekking tot de herintreders Wlz (Wet langdurige zorg), de regeling van de centrale taken zoals de doventolk, en de ingangsdatum van de AMvB ‘Reële vergoeding thuisondersteuning’.

De commissie stond tevens stil bij de bijeenkomst over de pilots Drank- en horecawet in Rotterdam. Het blijkt dat de meningen in de commissie verdeeld zijn.

De overgang van de middelen sociaal domein van de integratie-uitkering naar de algemene uitkering van het Gemeentefonds roept discussie op. Een deel van de commissie voelt weinig voor een algemene uitkering omdat de middelen in het sociaal domein apart zichtbaar moeten blijven. Eerst is er overleg met het kabinet over de nieuwe indexering (zogenaamde ‘groeivoet’). Daarna zal de discussie nog uitgebreid gevoerd worden. Daartoe wordt een bijeenkomst voor de vier betrokken commissies georganiseerd.

De commissie vindt een nieuw landelijk meldnummer voor niet-acute meldingen van personen met verward gedrag een te zwaar middel. Het landelijke 112 volstaat, mits je de triage goed inricht.

Tot slot gaat de commissie akkoord met de voorstellen om de gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein beter te regelen.

Meer over de commissies en het vergaderschema www.vng.nl/bestuur-en-commissies-vng