Landelijke Stuurgroep Interventieteams

De landelijke stuurgroep interventieteams (LSI) is sinds 2003 operationeel  en werkt op basis van een samenwerkingsconvenant. In 2017 is de samenwerking tussen de partners geactualiseerd, uitgebreid met nieuwe partners en een nieuw convenant. Het samenwerkingsverband bestaat nu uit de volgende ketenpartners:

  • het ministerie van SZW, de Inspectie SZW
  • het UWV
  • de SVB
  • de Belastingdienst (IB en Toeslagen)
  • het ministerie van VenJ, de IND
  • de politie
  • het college van procureurs-generaal (OM)
  • diverse gemeenten (dit aantal breidt nog steeds uit)

De convenantpartners werken op projectmatige basis samen in interventieteams om belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden te voorkomen en terug te dringen. Afspraken over de samenwerking in interventieteams zijn in het LSI-convenant vastgelegd.

Hoe gaat een LSI-project in zijn werk?

Wanneer de wens bestaat een probleem gezamenlijk middels interventieteamproject aan te pakken, dienen de convenantpartners een voorstel hiertoe in bij de LSI. Eén van de convenantpartners is verantwoordelijk voor het project.  Deze convenantpartner benoemt binnen zijn of haar organisatie een operationeel projectleider, die verantwoordelijk is voor de activiteiten van het interventieteam. Deze operationeel projectleider heeft de leiding over het interventieteam en onderhoudt de contacten met de andere aan het project deelnemende convenantpartners.

Afhankelijk van het soort project en de omvang van probleem of gebied, duurt een interventieteamproject enkele maanden tot soms wel 24 maanden. Doorgaans is de maximale duur van een project 12 maanden. In dit proces zijn een aantal verplichte stappen en er gelden verplicht te hanteren formats. De adviseurs van VNG Naleving begeleiden en ondersteunen gemeenten gedurende het hele proces, voor voorbereiding tot borging.

In de media

Gegevensvergelijking

Interventieteamprojecten worden pas ingezet wanneer andere handhavingsmiddelen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Omdat er binnen de interventieteamprojecten bestandsgewijze gegevensvergelijking plaatsvindt,  is dit te zien als een 'zwaar' middel. Er kunnen immers ook gegevens van burgers die buiten elke verdenking staan in de vergelijking worden meegenomen. Binnen de werkwijzen van de LSI zijn alle waarborgen voor bescherming van de privacy van betrokkenen verankerd. Het LSI-convenant is tot stand gekomen in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij houden toezicht op naleving van de privacyregels zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie

Logo VNG Naleving

VNG Naleving is er om gemeenten bij te staan met raad en daad. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met één van de adviseurs van VNG Naleving.